บทความ

11 February 2010
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ในการเจรจาเรื่องโลกร้อนที่ โคเปนเฮเกนเมื่อวันที่ </span><span style="line-height: 115%;">19</span><span lang="TH" style="line-height: 115...
4 January 2010
<p>เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าการเจรจาจัดทำความตกลงเรื่องโลกร้อนที่โคเปนเฮเกนจบลงด้วยความล้มเหลว หมายความว่าไม่ได้ข้อสรุปยุติตาม Bali Road Map ที่ตั้งเป้าเจรจากันให้เสร็จภายในปี 2009 ทั้งในส่วนของพิธีสารเกียวโตและในส่วนของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)...
22 October 2009
<p>ข่าวเปิดเสรีการลงทุนในอาเซียน ๓ สาขาในด้านการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำป่าไม้จากป่าปลูก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการเกษตรไทยไม่น้อย เพราะจะอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนและถือหุ้นใหญ่ในกิจการทั้ง ๓ ประเภทนี้ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓...
15 October 2009
<div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้งและความไม่เท่าเทียมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนั้น&nbsp;ความตกลงเปิดเสรีการลงทุนอาเซียนจะทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ&nbsp;...
12 October 2009
<p align="justify"><b><u><font size="2">ความเป็นมา</font></u></b></p> <p align="justify"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ความตกลงด้านการลงทุ<wbr></wbr>นอาเซียน(ASEAN Comprehensive...
5 July 2009
<p><span style="font-size: 10pt;">ข่าว สวทช.จดสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิในอเมริกาสำเร็จ ทำให้คนเข้าใจว่าข้าวหอมมะลิจะเป็นของคนไทยตลอดไป จากนั้นอลงกรณ์ พลบุตร รีบสั่งให้รับจดสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิในไทย และรับจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ทุกชนิด</span><span style="font-size...
3 July 2009
<p><font size="2"><b><u>1. เจ้าของสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิ </u></b>&nbsp;</font></p> <p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;...
3 July 2009
1. เจ้าของสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิ               สิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิ ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2008 ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)เป็นเจ้าของสิทธิบัตร...

Pages