รายงานพิเศษ

27 January 2009
เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมไทย ประกอบไปด้วย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, ชมรมเพื่อนโรคไต, เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง, เครือข่ายงดเหล้า, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, มูลนิธิเภสัชชนบท, มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิด้านเอดส์, คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์,...
7 April 2008
บทบัญญัติในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไม่ได้ห้ามรัฐบาลที่จะไปเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ แต่ต้องการให้มีกติการ่วมกันของสังคมในกระบวนการเจรจาและตัดสินใจลงนามความตกลงระหว่างประเทศที่มีธรรมาภิบาล เป็นไปอย่างมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ...
1 November 2007
ข้อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยระหว่างภาครัฐและคนจนไร้ที่ดิน โดย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาพื้นฐานที่ยืดเยื้อมานานในสังคมไทย ส่งผลไปถึงปัญหาอื่นๆ ตามมาเป็นลูกโซ่...
1 November 2007
ข้อมูลประกอบชิ้นที่ 4 พรรคการเมืองกับโลกาภิวัตน์ : ใครมีวิสัยทัศน์? ใครอยู่ข้างประชาชน จากปัญหาโลกาภิวัตน์ในส่วนหลักๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียอาชีพและหนี้สินที่พอกพูนขึ้นของพี่น้องเกษตรกร ความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ ราคายาที่แพงเกินความจำเป็น...
1 November 2007
มีหลายวิธีที่บรรษัทยาข้ามชาติ ใช้ขูดรีดหากำไรพร้อมกับบ่อนทำลายระบบสาธารณสุขในประเทศไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การทุ่มตลาดทำให้ยาราคาถูกในช่วงแรกจนผู้ผลิตยาในประเทศต้องล้มเลิกกิจการ การแทรกแซงเพื่อให้แก้ไขกฎระเบียบภายในประเทศ ให้เอื้อต่อการผูกขาดตลาดยาทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน...
1 November 2007
ในสังคมไทยที่ฐานล่างสุดคือชุมชนเกษตร โลกาภิวัตน์ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต คือคลื่นลูกใหญ่ที่สามารถสร้างภัยพิบัติและผลกระทบมหาศาลต่อสังคมไทยถ้าปราศจากวิสัยทัศน์และการเตรียมการที่ดี จนถึงวันนี้ หลังการเปิดเสรีและทำเอฟทีเอไปแล้วหลายฉบับ...

Pages