สภาอธิการบดีนัดลงนามเปิดตลาดการศึกษารับWTO

ผู้จัดการรายวัน - สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีร่อนโทรสารถึงอธิการบดีลงนามสัตยาบรรณส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและธำรงอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยการเปิดตลาดการค้าบริการด้านการศึกษาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก รักษาการเลขาธิการสนนท.เผยจะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างชาติบุกตลาดในไทยมากกว่า
สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี ได้ส่งโทรสารไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในช่วงเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อให้ลงสัตยาบรรณสภาอธิการบดี ซึ่งประกาศปฏิญญาฉบับดังกล่าวถือเป็นการให้สัญญาประชาคมว่า สภาอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะปฏิบัติภารกิจ 4 ด้านหลัก คือ หนึ่ง เพิ่มบทบาทการชี้แนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลและช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหา สอง ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยของรัฐและดำรงอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย โดย การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง วิชาการ และบุคลากร,
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน การเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนบุคลาการนิสิต นักศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ, ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกันเพื่อความประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการเปิดตลาดการค้า บริการด้านการศึกษาภายใต้องค์การการค้าโลก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ระบบการศึกษาไทยให้เป็นที่แพร่หลาย เป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งเป็นการยอมรับระดับมาตรฐานระบบการศึกษาไทย, ควบคุมและส่งเสริมคุณภาพของระบบการศึกษาไทย ทั้งด้านการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานชัดเจนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
สาม ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทยและการกีฬา ฯลฯ และ สี่ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับรัฐบาล สังคม ชุมชนเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน
ทางสำนักงานเลขาธิการฯ ให้ทางอธิการบดีส่งใบตอบรับกลับไปยังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 22 พ.ย. และสัตยาบรรณข้างต้นจะมีการลงนามร่วมกันไว้ ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 47 อันเป็นวันประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2547 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ด้านนายจามร ศรเพชรนรินทร์ รักษาการเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ซึ่งเวลากำลังเคลื่อนไหวคัดค้านเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ให้ความเห็นต่อสัตยาบรรณที่ทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะลงนามร่วมกัน โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้า การบริการภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกว่า การเปิดตลาดดังกล่าวจะส่งผลให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งมีศักยภาพมากกว่าขยายตลาดมายังไทยเป็นด้านหลัก และการเปิดเสรีจะส่งผลต่อมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบซึ่งรัฐบาลยังจะให้การสนับสนุนอยู่นั้นทำไม่ได้ หรือไม่รัฐก็ต้องให้สิทธิแก่สถาบันการศึกษาของต่างประเทศเท่าเทียมกับสถาบันของไทยตามกรอบข้อตกลง
?เวลานี้ สนนท.อยากให้พรรคการเมืองทุกพรรคแสดงจุดยืนด้านนโยบายการศึกษาและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ชัดเจนเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน? นายจามร กล่าว
ข่าวเชิงวิเคราะห์
1 ธันวาคม 2547

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด