ปัญหาและผลกระทบการเปิดเสรีการลงทุนด้านเกษตร ประมง และป่าไม้ ภายใต้ความตกลงการลงทุนอาเซียน

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)

<div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้งและความไม่เท่าเทียมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนั้น&nbsp;ความตกลงเปิดเสรีการลงทุนอาเซียนจะทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ&nbsp;และความไม่เป็นธรรมในการใช้ทรัพยากร&nbsp;ภายในสังคมไทยเองแผ่ขยายออกไปมากยิ่งขึ้น&nbsp;เป็นการเชื้อเชิญให้ทุนขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคและระดับโลกเข้ามาใช้ทรัพยากร&nbsp;ทำลายโอกาสที่เกษตรกร&nbsp;ชุมชนท้องถิ่น&nbsp;ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง&nbsp;ที่จะอยู่รอดและพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด<br /> </span></span></div> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <p></p> <div align="justify">&nbsp;</div> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <div align="justify"><b><u>ความเป็นมา</u></b></div> <p></p> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ความตกลงด้านการลงทุ</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นอาเซียน(ASEAN Comprehensive Investment Agreement) เป็นความตกลงเต็มรูปแบบที่เกิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดจากการผนวกความตกลงเขตการลงทุ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นอาเซียน (AIA) ซึ่งเป็นความตกลงเปิดเสรี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">การลงทุน ที่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2541 กับความตกลงส่งเสริมและคุ้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">มครองการลงทุนของอาเซียน (ASEAN IGA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2530 ให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บเดียว ทั้งนี้โดยมีการลงนามเมื่อวันที</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ที่หัวหิน ประเทศไทย ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นำอาเซียน ครั้งที่ 14</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ความตกลงนี้จะให้สิทธินั</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">กลงทุนในอาเซียน&nbsp; และนักลงทุนนักลงทุนต่างชาติที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">มีกิจการอยู่ในอาเซียนและต้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">องการขยายการลงทุนในอี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">กประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้รั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บสิทธิประโยชน์ในการลงทุนตามหลั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">กประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) กล่าวคือนักลงทุนจากต่างชาติได้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">รับสิทธิเช่นเดียวกับประชาชนเจ้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าของประเทศ ยกเว้นในสาขาที่ได้สงวนเอาไว้(</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">Temporary Exclusion List-TEL) และสาขาที่อ่อนไหว (Sensitive List-SL) หรือข้อยกเว้นทั่วไป (General Exeption-GE)&nbsp;<br /> </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><u>กระบวนการยกเลิกข้อสงวนที่ไม่ชอบธรรม </u></b> </span></span><span style="font-size: small;"> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <p></p></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"> </span></span></div> <ol type="1"> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">มการลงทุน ได้เสนอต่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างประเทศ (กนศ.) ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 โดยมีนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เป็นประธาน ให้ยกเลิกข้อสงวนของประเทศไทย 3 รายการคือ 1) การทำประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2) การทำป่าไม้จากป่าปลูก และ 3) การทำกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งพันธุ์พืช โดยให้ถอนข้อสงวนดังกล่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าวออกจากรายการเพื่อให้นักลงทุ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ภายในปี พ.ศ. 2553 </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการส่</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมกนศ.ว่าข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อเสนอให้มีการยกเลิกข้อสงวนดั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งกล่าว ได้จากข้อสรุปจากการจัดประชุ</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมมนาให้ความรุ้ รวมถึงจัดทำประชาพิจารณ์ แล้ว<sup>1</sup> โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">การจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวใช้</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ชื่อว่า &ldquo;การเปิดเสรีการลงทุนของอาเซี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ยนภายใต้ความตกลง ACIA&rdquo; ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ 12 มิถุนายน 2552 นั้น เป็นเพียงการจัดประชุม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ประกอบการรายใหญ่ 5 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ไปลงทุนในต่างประเทศ ส่วนตัวแทนของเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นคนส่วนใหญ่ของประเทศมิได้รั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บเชิญให้ไปแสดงความคิดเห็นแต่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อย่างใดไม่ การจัดประชุมดังกล่าวของบี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">โอไอจึงปราศจากความชอบธรรมที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">จะนำไปอ้างต่อที่ประชุมกนศ.ว่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าได้รับฟังความคิดเห็</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นจากประชาชนหรือจัดประชาพิจารณ์</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">แล้ว<sup>2</sup> </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นอกเหนือจากมิได้ฟังความคิดเห็</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นจากเกษตรกร และสาขาอาชีพที่จะได้รั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บผลกระทบแล้ว ผู้รับผิดชอบในการเจรจา ยังไม่รับฟังความคิดเห็นของหน่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">วยงานราชการที่มีความเห็นคัดค้</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าน เช่น กรณีกรมประมง<sup>3</sup> เป็นต้น </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริ</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">มการลงทุน แถลงว่า กำลังรวบรวมความเห็นจากหน่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และจากการประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เพื่อจัดทำเป็นรายการข้อสงวน เมื่อจัดทำแล้วเสร็จจะนำเข้าสู่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">การพิจารณาขอความเห็นชอบจากรั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ฐสภา ก่อนดำเนินการให้ความตกลงฉบับนี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">้จะมีผลบังคับ<sup>4</sup> แต่ก็มิได้ดำเนินการตามที่ได้</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">แถลงไม่ </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">การจัดทำข้อเสนอของบีโอไอต่</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างประเทศเพื่อพิจารณา มีความบกพร่องอย่างร้ายแรง เพราะเป็นการจัดทำข้อเสนอที่เห็</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นได้ชัดเจนว่าเป็นการตั้งธงเพื่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อให้มีการเปิดเสรีสาขาที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ประเทศไทยได้สงวนเอาไว้ โดยมิได้นำเสนอทางเลื</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อกในการเจรจาอื่น เช่น ทางเลือกในการปรับข้อสงวนชั่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">วคราว (TEL) ให้เป็นรายการอ่อนไหว(SL) หรือ ข้อยกเว้นทั่วไป (GE) ได้<sup>5</sup> มิได้เปรียบเทียบตารางข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อสงวนของประเทศอื่นๆ มิได้ประเมินท่าที</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ของประเทศอาเซียนอื่น<sup>6</sup> เป็นต้น </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">กระบวนการจัดทำความตกลงการลงทุ</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นอาเซียนของหน่วยราชการที่เกี่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ยวข้อง จึงเป็นการดำเนินการที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ขาดความโปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วม ขาดการศึกษาวิจัยอย่างรอบคอบ ตรงกันข้ามกั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี รัฐบาล ขัดต่อเจตนารมณ์และอาจละเมิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดบทบัญญัติตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">กรไทย พ.ศ. 2550 <br /> </span></span></li> </ol> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <p>&nbsp;</p> <div align="justify">&nbsp;</div> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <div align="justify"><b><u>ผลกระทบ</u></b></div> <p></p> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การเปิดเสรีดังกล่าวเป็</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นการเปิดรับให้กับต่างประเทศมี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ขอบเขตที่กว้างขวาง&nbsp; เพราะ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ทรัพยากรพันธุกรรม การเกษตร และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ตของประชาชนในท้องถิ่น ครอบคลุมถึงการเปิดเสรี การอำนวยความสะดวก การส่งเสริมและการคุ้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">มครองการลงทุน&nbsp; อีกทั้งเชื่อมโยงกับการเปิดเสรี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ให้กับนักลงทุนนอกอาเซียนที่ได้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ลงทุนในอาเซียน (Foreign owned, ASEAN based Investor)ด้วย และจะเป็นข้ออ้างให้กับประเทศอื</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป เรียกร้องสิทธิในการลงทุนเท่ากั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บที่ไทยได้มอบให้อาเซียน หากมีการเจรจาทำความตกลงการค้</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าเสรีกับประเทศเหล่านั้นในอนาคต<sup>7</sup></span></span></div> <p>&nbsp;</p> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <p>&nbsp;</p> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ผลกระทบของความตกลงนี้จึ</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งสร้างความเสียหายได้ยิ่งกว่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ที่รัฐบาลไทยในอดีตได้ลงนามกั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บต่างประเทศ เนื่องจากความตกลงส่วนใหญ่ที่ผ่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">านมาเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีสิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นค้าเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนเท่านั้นที่เกี่ยวข้</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">องกับการลงทุน&nbsp;<br /> </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ผลกระทบของการเปิดเสรี</span></span><font size="5"><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">การลงทุนต่อเกษตรกร ฐานทรัพยากร และภาคเกษตรกรรมโดยรวม มีดังต่อไปนี้</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. เร่งให้เกิดกระบวนการกว้านซื้</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อที่ดินและเช่าพื้นที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ทำการเกษตรโดยกลุ่มทุนจากต่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างชาติ เช่น การเข้ามาสัมปทานปลูกป่าในพื้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นการขยายความขัดแย้งปัญหาที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดินและปัญหาการแย่งชิงน้ำในฤดู</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">แล้งระหว่างกลุ่มทุนกับชาวบ้</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">านจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้น</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;กลุ่มทุนต่างชาติซึ่งถื</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อครองที่ดินโดยผ่านตัวแทน(นอมิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นี) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นดั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งที่ปรากฏเป็นข่าว&nbsp; จะสามารถถือครองที่ดินได้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">โดยตรงอย่างถูกกฎหมาย โดยผ่านการซื้อขาย&nbsp;เช่าซื้อ หรือสัมปทาน เพื่อทำกิจการในสาขาที่</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ประเทศไทยได้ยกเลิกข้อสงวน</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. กลุ่มทุนต่างชาติจะเข้ามาใช้</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เช่น พันธุ์ข้าวพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อน พืชสมุนไพร ฯลฯ รวมถึงการจดทรัพย์สินทางปั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ญญาจากสายพันธุ์พืช&nbsp; สอดรับกับความพยายามของบริษั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติที่ผลักดั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นให้มีการส่งออกพันธุ์พื</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ชออกนอกประเทศโดยเสรี และผลักดันให้มีการแก้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">พืช พ.ศ.2542 เพื่อให้สามารถผูกขาดสายพันธุ์</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">พืชได้โดยง่าย โดยไม่ต้องขออนุญาตการเข้าถึงพั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นธุ์พืช และการแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งๆที</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">่ได้ใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์พื</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ชในประเทศ ต่างชาติจะเข้ามาผูกขาดตลาดเมล็</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดพันธุ์พืช เช่น ข้าว ซึ่งมีมูลค่าขั้นต้นสูงมากกว่า 25,000 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้ไม่นับการใช้ช่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">องทางการเข้ามาตั้งกิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">จการเพาะและขยายพันธุ์พืชเพื่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อเข้าถึงทรั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">พยากรความหลากหลายทางชีวภาพซึ่</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งมีมูลค่ามหาศาลประเมินค่ามิได้</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การเข้ามาผูกขาดของทุนข้</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ามชาติขนาดใหญ่ในสาขาเมล็ดพันธุ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">์และพันธุ์พืช จะสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ตของเกษตรกรรายย่อยหลายล้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">านครอบครัว และต่อความมั่</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. การเปิดเสรีการเพาะและขยายพันธุ</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">์พืช ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นขนาดใหญ่ข้ามชาติเข้ามายึ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดครองอาชีพและกิจการที่คนไทยได้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">พัฒนามาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ จนกลายเป็นอาชีพของคนไทยเป็</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นจำนวนมาก เช่น ธุรกิจกล้วยไม้ของไทย ทั้งนี้โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากฐานพันธุ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">กรรม ภาพลักษณ์ และฐานการตลาด เบียดขับผู้ประกอบการรายย่อยที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ได้พัฒนามาเป็นลำดับให้สู</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ญหายไปเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นกับร้านค้าปลีกรายย่อย เกิดผลกระทบต่อกิจการกล้วยไม้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ของไทยซึ่งมีมูลค่าการส่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งออกหลายพันล้านบาท/ปี โดยไม่จำเป็นต้องกล่าวผลกระทบต่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อศักยภาพการพั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ฒนาในอนาคตและผลประโยชน์</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ทางเศรษฐกิจของกล้วยไม้ในระดั</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บท้องถิ่น</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ามาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นฐาน ของประเทศ เช่น ชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการวิจัยในสาขาต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากภาษี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อากรของประชาชน รัฐบาลต้องสร้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างสภาวะทางนโยบายที่จะต้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">องนำเอาโครงสร้างพื้นฐานข้างต้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นเพื่อเอื้ออำนวยให้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">เกษตรกรรายย่อยซึ่ง 60 % ของประเทศต้องเช่าที่ดินทำกิน และ 80% มีหนี้สิน ให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นฐานดังกล่าว แทนที่จะเชื้อเชิญให้บรรษัทข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ามชาติ และนักลงทุนต่างชาติที่ร่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ำรวยเข้ามาแย่งชิงปัจจัยที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">จะเอื้อเฟื้อให้ประชาชนของชาติ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตดีกว่าที่เป็นอยู</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">่&nbsp;<br /> </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แนวทางการเปิดเสรีนี้ ขัดแย้งโดยสิ้นเชิงกั</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บนโยบายของคณะกรรมการเสริมสร้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ และนโยบายการคุ้มครองพื้นที่</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">เกษตรกรรมของรัฐบาลเองอีกด้วย&nbsp;<br /> </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><b><u>ข้อโต้แย้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</u></b></span></span><font size="4"><b><u><wbr></wbr></u></b></font></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;หลังจากมีการยื่นหนังสื</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อคัดค้านโดยเครือข่ายองค์</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">กรของเกษตรกร องค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ในเรื่องการเปิดเสรีการลงทุ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นในสื่อต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นผู</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">้รับผิดชอบต่อการเจรจาครั้งนี้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นอกจากไม่ยอมรับความผิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดพลาดบกพร่องของตนเองแต่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ประการใดแล้ว ยังได้ตอบโต้ต่อเสียงคัดค้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">านและการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าเสรีภาคประชาชน เห็นว่าคำโต้แย้งของหน่วยงานข้</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างต้นปราศจากเหตุผล และไม่น่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี้&nbsp;<br /> </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) <strong><u>อ้างว่าการเปิดข้อสงวนชั่</u></strong></span></span><font size="5"><u><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong>วคราวทั้ง 3 สาขานั้น เป็นพันธกรณีที่ทุกประเทศจะต้</strong></span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong>องยกเลิกอย่างไม่มีเงื่</strong></span></span><wbr></wbr></u></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong><u>อนไขภายในปี 2553</u></strong> </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<u>คำโต้แย้ง</u> คำอ้างนี้ไม่เป็นความจริง เพราะความตกลง AIA และ ACIA นั้น สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นข้อบทจะเป็นเรื่</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">องของหลักการในการเปิดเสรีเรื่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">องการลงทุน ส่วนตารางท้ายบทนั้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นกำหนดขอบเขตและรายละเอี</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ยดสาขาของการเปิดเสรี ซึ่งมีความสำคัญเช่นกัน แต่จะยืดหยุ่นกว่า สามารถทบทวน หรือยกเลิก แล้วแต่การเจรจา </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ประเทศไทยสามารถปรับข้</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อสงวนชั่วคราว 3 สาขานั้นได้&nbsp;ดังที่เคยปรับให้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">การปลูกข้าวเป็นรายการอ่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อนไหวมาแล้ว หรือ การเจรจาล่าสุดที่ประเทศฟิลิปปิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นส์ที่ อินโดนีเซีย&nbsp;และเวียดนาม&nbsp; ไม่ขอยกเลิกข้อสงวนชั่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">วคราวหลายรายการ&nbsp; หรือในกรณีจำเป็นอาจมี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">การแลกเปลี่ยนระหว่างการขอเปิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดเสรีในสาขาอื่นที่มีผลกระทบต่</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อประเทศไทยน้อยกว่าก็ได้ เป็นต้น</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) <strong><u>อ้างว่าบีโอไอได้ส่งเสริมกิจการทั้ง 3 มานานแล้ว</u></strong></span></span><font size="5"><u><wbr></wbr></u></font></div> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <div align="justify"><i><u> </u></i></div> <p></p> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>คำโต้แย้ง</u></strong> โดยปกติหากไม่มีการเปิดเสรีเรื่</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">องการลงทุน รัฐบาลไทยสามารถกำหนดมาตรการ เงื่อนไขต่างๆ ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างชาติเข้ามาลงทุน อีกทั้งสามารถกำหนดสัดส่วนที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">เหมาะสมสำหรับการลงทุนแต่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ละประเภท กำหนดเงื่อนไขต่างๆทั้งด้านสิ่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งแวดล้อม และอื่นๆ เปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ต่างๆได้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">เองตามความเหมาะสม&nbsp; แต่เมื่อมีการเปิดเสรีแล้ว อำนาจคัดกรองการลงทุนก็จะสูญเสี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ยไป การกำหนดมาตรการและกฎเกณฑ์ต่</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างๆก็เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ตัวอย่างเช่น บีโอไอเคยผิดพลาดที่ส่งเสริมธุ</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">รกิจค้าปลีกขนาดใหญ่เข้ามาลงทุน จนส่งผลกระทบต่อผู้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ประกอบการชาวไทยต้องเลิกกิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">จการไปเป็นจำนวนมาก ต่อมาบีโอไอประกาศยุติการส่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งเสริมการลงทุนก็สามารถทำได้ หรือบีโอไอเคยผิดพลาดที่ส่งเสริ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">มให้บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ามาลงทุนในกิจการเมล็ดพันธุ์ข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าวโพดและพันธุ์ผัก จนปัจจุบันตลาดเมล็ดพันธุ์ข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าวโพดและผักอยู่ในมือของบรรษั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ทยักษ์ใหญ่เกือบทั้งหมด หากบีโอไอสำนึกผิด ก็สามารถเลิกการส่งเสริมกิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">จการเมล็ดพันธุ์ได้ แต่หากมีการปล่อยให้ต่างชาติเข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ามาลงทุนผ่านการเปิดเสรีการลงทุ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">น เราไม่อาจห้ามบริษัทต่างชาติไม่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ให้มาลงทุนได้ แม้ว่าจะพบภายหลังว่าบรรษัทข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ามชาติแทนที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ให้ กลับกลายเป็นการทำลายผู้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ประกอบการรายย่อยและไม่เอื้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ออำนวยให้เกิดการพึ่</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งพาตนเองทางเทคโนโลยีก็ตาม </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3) <strong><u>อ้างว่าการเปิดเสรีการลงทุนไม่</u></strong></span></span><font size="5"><u><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong>มีผลกระทบเพราะมีกฎหมายภายในที่</strong></span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong>วางหลักเกณฑ์การถือครองที่ดิน หรือการกำกับดูแลการใช้ทรั</strong></span></span><wbr></wbr></u></font></div> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <div align="justify"><strong><u>พยากรพันธุกรรมอยู่แล้ว</u></strong></div> <p></p> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><u>คำโต้แย้ง</u> </strong>การมีกฎเกณฑ์ภายในก็เหมือนการมี</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">หน้าต่างหรือประตูบ้านที่เปิดปิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดวางกติกาการครอบครองใช้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ประโยชน์จากทรัพยากรชั้นหนึ่ง และมีรั้วบ้านเป็นเกราะป้องกั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นอีกชั้นหนึ่ง แต่เมื่อทำลายรั้วบ้านเสีย วันหนึ่งที่ประตูหน้าต่างถู</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">กถอดออก คนแปลกหน้าก็จะเข้ามาหยิบฉวยข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าวของในบ้านได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น บริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติกำลั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งผลักดันให้กระทรวงเกษตรแก้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เพื่อให้ตนได้สิทธิผูกขาดในพั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นธุ์พืชได้ง่ายขึ้น ผ่อนคลายกฎเกณฑ์การควบคุมการเข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">าถึงและใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช และอนุญาตให้มีการส่งออกพันธุ์</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">พืชหวงห้าม เป็นต้น การเปิดเสรีให้มีการลงทุ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นจะทำให้ต่างชาติทะลักเข้ามาใช้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ประโยชน์จากทรัพยากรและผูกขาดพั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นธุ์พืชอย่างกว้างขวางและมากขึ้</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นนั่นเอง&nbsp;<br /> </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></div> <p>&nbsp;</p> <div align="justify">&nbsp;</div> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"></span></span></p> <div align="justify"><b><u>ข้อเสนอแนะทางออกต่อรัฐบาล</u></b></div> <p></p> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. รัฐบาลต้องยับยั้งการเปิดเสรี</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">การลงทุนภาคการเกษตร โดยการนำข้อสงวนชั่วคราว(TEL) 3 รายการคือ การทำประมง การทำป่าไม้ และการเพาะขยายหรือปรับปรุงพั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นธุ์พืช ไปไว้ในรายการอ่อนไหว(SL) หรือข้อยกเว้นทั่วไป(GE) โดยให้มีผลก่อนความตกลงเกี่ยวกั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">บการจัดทำตารางข้อสงวนจะมีผลบั</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งคับในปี 2553 </span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. ให้มีการตรวจสอบข้อมูลและประเมิ</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">นผลกระทบจากการเปิดเสรี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ของไทยในสาขาข้างต้น รวมถึงการเปิดเสรีในสาขาอื่นที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเสรีในสาขาบริการที่เกี่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ยวเนื่อง ว่ามีผลกระทบต่อประเทศทั้งในด้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">านฐานทรัพยากร เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้โดยให้มีการศึกษาวิจั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ยอย่างรอบด้านและเร่งด่วนโดยหน่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">วยงานและสถาบันที่ไม่มีส่วนได้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">เสียกับการเจรจาหรือความตกลงที่</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">จะเกิดขึ้น</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. สอบสวนหาสาเหตุความบกพร่องของบุ</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">คคล หน่วยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องซึ่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งทำให้เกิดความผิ</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดพลาดในการเจรจาการค้าระหว่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างประเทศ ทั้งๆที่ได้เคยเกิดปั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ญหาผลกระทบจากการทำเอฟทีกับต่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างประเทศในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา และทั้งๆที่มีกติกาที่กำหนดไว้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ในรัฐธรรมนูญแล้วอย่างแจ้งชัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิ</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก</span></span></div> <div align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. ก่อนเริ่มกระบวนการเจรจา รัฐบาลต้องดำเนินการเจรจาภายใต้</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550&nbsp; มาตรา 190&nbsp; อย่างเคร่งครัด กล่าวคือต้องมีการศึกษาอย่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างรอบคอบ ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง และต้องนำกรอบการเจรจา เช่น ตารางการจัดทำข้อสงวนหรื</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อรายการที่อ่อนไหวเพื่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">อขอความเห็นชอบต่อสภา เพื่อมิให้ขัดต่อเจตนารมย์ และเป็นการละเมิดรัฐธรรมนู</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ญในมาตราดังกล่าว &nbsp;<br /> </span></span></div> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ในขณะที่สังคมไทยกำลั</span></span><font size="5"><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">งและความไม่เท่าเทียมอย่างที่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ไม่เคยปรากฏมาก่อนนั้น ความตกลงเปิดเสรีการลงทุนอาเซี</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ยนจะทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ำ และความไม่เป็นธรรมในการใช้ทรั</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">พยากร ภายในสังคมไทยเองแผ่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ขยายออกไปมากยิ่งขึ้น เป็นการเชื้อเชิญให้ทุนขนาดใหญ่</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ระดับภูมิภาคและระดับโลกเข้</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">ามาใช้ทรัพยากร ทำลายโอกาสที่เกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการขนาดเล็</span></span><wbr></wbr><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">กและขนาดกลาง ที่จะอยู่รอดและพัฒนาไปได้อย่</span></span><wbr></wbr></font><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">างยั่งยืนในท้ายที่สุด</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;">------------------------------</span></span></p> <ol> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);">รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)ครั้งที่ 2/2552 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2552&nbsp;หน้าที่ 5</span> </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);">ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจที่ได้ รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นได้แก่ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน), กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด, ผู้อำนวยการฝ่ายโอเวอร์ซี ออเปอร์เรชั่น บริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย<br /> </span> </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);">กรมประมงได้แจ้งว่าการเปิด เสรีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยไม่มีการจำกัดสาขาอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และอาชีพของเกษตรกรรายย่อย และควรจะมีการศึกษาเพื่อทราบถึงผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ก่อน ตามหนังสือที่กษ 050.5/7128&nbsp;ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552<br /> </span> </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);">เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของบีโอไอซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552&nbsp;เรื่อง BOI เปิดสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ &ldquo;การเปิดเสรีการลงทุนของอาเซียนภายใต้ความตกลง ACIA&rdquo; <br /> </span> </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);">ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เคยเจรจาในอดีตได้ละเลยอนุญาตให้มีการเปิดเสรีการทำนาข้าวในความตกลง AIA แต่ก็ได้ขอแก้ไขโดยอ้างว่าการทำนาเป็น General Exeption<br /> </span> </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);">ตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนามมีรายการอ่อนไหว (SL)ที่เกี่ยวกับอาชีพการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะไม่ยกเลิกข้อสงวนชั่วคราว(TEL)ด้วย<br /> </span> </span></span></li> <li><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);">ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยต้องเปิดเสรีการลงทุนในสาขาเหมืองแร่ ให้กับประเทศในอาเซียน เพราะก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ยินยอมให้นักลงทุนออสเตรเลียลงทุนในสัดส่วนสูง ถึง 60% ภายใต้ความตกลงเอฟทีเอระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย</span></span></span></li> </ol> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /> </span></span></p>

หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: