สถานการณ์และแนวโน้ม FTAภายใต้บริบท AEC , การหวนคืนสู่เอเชียของสหรัฐฯ , การคงอยู่ของจีนและญี่ปุ่น 2/12

โดย
- อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการสถาบันจีนศึกษา สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผศ.ดร.กุลลดา เกษบุญชู มี้ด ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
- ดำเนินรายการโดย คุณจักรชัย โฉมทองดี โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา
วิดีโอประกอบ
งานสัมมนา
ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่ประชาคมอาเซียน'
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-17.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินน์ ทาวเวอร์