เปิดการค้า...ของเสียอันตรายเสรี

เปิดการค้า...ของเสียอันตรายเสรี
นำเสนอโดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ
วิดีโอประกอบ
งานสัมมนา
ล่าสุด FTA: ตรวจสอบความพร้อมประเทศไทยในยุคสมัย 'สู่ประชาคมอาเซียน'
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-17.30 น.
ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวินน์ ทาวเวอร์