สหรัฐชี้ไทยแก้แรงงานเด็กดีขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ผลรายงานสถานการณ์และการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายที่สุด (Findings on the Worst Forms of Child Labor) ประจำปี 2557 ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเมินความพยายามและผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของ 140 ประเทศทั่วโลก โดยรายงานดังกล่าวปรับประเทศไทยขึ้นจากระดับที่มีความก้าวหน้าปานกลางในปีก่อน เป็นระดับที่มีความก้าวหน้าอย่างสำคัญ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

เนื่องจากไทยสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก 2.ออกกฎกระทรวงแรงงานกำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานในภาคเกษตรและภาคประมง 3.จัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไทยเพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจแรงงานเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพ 5.ปฏิบัติตามแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552-2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558-2563

ในปีนี้มีเพียง 13 ประเทศ ที่ถูกจัดอยู่ในระดับก้าวหน้าอย่างสำคัญโดยรายงานฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นว่า กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการับทราบความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กของรัฐบาลไทย และตระหนักถึงพัฒนาการความคืบหน้าที่ไทยสร้างขึ้นเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเห็นว่าไทยได้ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กด้วย

แหล่งข่าว: 
ข่าวสด

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด