เรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ําอย่างเต็มที่

(6 พ.ย.58) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ทางน้ำชลประทานทั้ง 5 จุด เป็นทางชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กฎกระทรวง กําหนดให้ทางน้ําชลประทานในเขตโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2558 โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน ในเขตโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ําอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกําหนดโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/105/3.PDF

2. กฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2558 โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน คลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ําอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกําหนดโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/105/5.PDF

3. กฎกระทรวง กําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่น้ําป่าสักเป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2558 โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน แม่น้ําป่าสัก เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ําอย่างเต็มที่และเนื่องจากมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ทางน้ําชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกําหนดโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/105/7.PDF

4. กฎกระทรวง กําหนดให้ทางน้ําชลประทานบึงทุ่งทะเลหลวง เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2558 โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ทางน้ําชลประทานบึงทุ่งทะเลหลวง เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ําอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกําหนดโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/105/11.PDF

5. กฎกระทรวง กําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยติ๊กชู เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. 2558 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยติ๊กชู เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ําอย่างเต็มที่ และเนื่องจากมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ทางน้ําชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกําหนดโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/105/9.PDF

แหล่งข่าว: 
ประชาชาติธุรกิจ

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด