"สมคิด" สั่งดูแลเกษตรกรทั้งระบบ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมมอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ต้องการให้แบ่งงานออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นให้ดูแลเรื่องเกษตรกรที่ลำบาก และกำลังจะมีปัญหาภัยแล้งเข้ามา เช่น การจ้างงานเกษตรกรในบางพื้นที่ให้มีรายได้ หรือพิจารณาว่าในชุมชนจะมีงานอะไรที่จะสร้างขึ้นมาได้บ้าง รัฐบาลยินดีสนับสนุนจัดงบประมาณเพิ่มเติมให้ ขณะเดียวกันได้หารือกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไปร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดอบรมเกษตรกร โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเกษตร 882 แห่งจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รู้จักการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า โดยการอบรมจะมีค่าครองชีพให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมด้วย

สำหรับระยะยาวให้ยึดพื้นที่เป็นหลักในการพัฒนา โดยให้เลือกปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การทำโซนนิ่ง โดยมีผู้ว่าราชการเป็นผู้ดูแลหลัก รวมถึงการจัดสรรเครื่องมือไปไว้ในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ส่วนรวมใช้ เช่น รถแทรกเตอร์ เครื่องหว่าน เครื่องไถ ให้ร่วมกันคิดให้เป็นระบบตามหลักประชารัฐ ว่าต้องการให้มีอะไรเป็นจุดร่วมของชุมชนได้บ้าง จะได้นำเครื่องมือไปช่วยได้ตรงความต้องการ รวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งมารับผิดชอบ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือมิสเตอร์โปรดักซ์ติวีตี้ รวมทั้งช่วยดูแลการเพิ่มมูลค่าสิ่งที่ผลิตด้วย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยผลิตสินค้าได้มากแต่มูลค่าต่ำ เช่น ผลิตข้าวได้มาก ภูมิใจที่เป็นประเทศผลิตข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งไม่น่าภูมิในเท่ากับว่ามีการผลิตอย่างไร และได้มูลค่าแค่ไหน

“เรื่องโซนนิ่งพูดกันมานาน แต่ขาดการเอาจริงเอาจัง ทำบ้างไม่ทำบ้างก็เหมือนที่ผ่านมา ไม่นานก็จบ แต่ครั้งนี้ต้องวางพื้นฐานตั้งใจจะทำให้ได้ ถ้าทำไม่ได้จะไม่มีโอกาสได้ทำ และนายกรัฐมนตรีตั้งใจจะลงพื้นที่ทุกเดือนเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นตลอด 1 ปี 6 เดือนที่เหลือ”

นอกจากนี้ ต้องมีผู้ที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบเป็นรายสินค้าโดยเลือกตัวที่เป็นโปรดักซ์แชมเปี้ยน มากำหนดให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ส่วนการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม หรือไอยูยูเป็นหน้าที่ของกรมประมงที่จะต้องทำอย่างจริงจังให้โลกรู้ว่าประเทศไทยไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิด ซึ่ง รมว.เกษตรฯ จะมาดูแลด้วยตัวเอง เพื่อประเมินการทำงานของกรมประมงด้วย นอกจากนี้ จะใช้เวลาที่เหลือของรัฐบาลเข้าไปฟื้นฟูสหกรณ์การเกษตรอย่างจริงจัง หลังจากที่ระบบสหกรณ์อ่อนแอมาก ต้องมีกรรมการสหกรณ์ที่มีคุณภาพ มีผู้จัดการสหกรณ์ที่มีความรู้เพียงพอ ทั้งเรื่องความคิดด้านการพัฒนาและระบบบริหารจัดการเช่น ระบบบัญชีเป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนดูแลเรื่องนี้โดยตรง

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ไทยรัฐ

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด