ชาวนาปัญหารอบตัว สช.ระดมกึ๋นกู้วิกฤต

นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า เครือข่ายสมัชชาสุขภาพได้ติดตามและตรวจสอบสุขภาวะชาวนา พบว่า มีปัญหาสุขภาพวะ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.สุขภาวะทางกาย มีความเสี่ยงต่อสารเคมี เชื้อโรคจากสภาพแวดล้อม และต้องใช้ร่างกายอย่างหักโหม 2.สุขภาวะด้านจิตใจ ขาดทุนซ้ำซาก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยเกิดภาวะความเครียดและซึมเศร้าถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย ติดยาเสพติด สิ้นเนื้อประดาตัว หรือย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพอื่น 3.สุขภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นแต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ทำให้เสียเปรียบทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก และไม่พึงตนเอง และ 4.สุขภาวะด้านปัญญา สูญเสียวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม และขาดความสัมพันธ์ระหว่างคนในท้องถิ่น

"ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จะหารือวาระเรื่องสุขภาวะชาวนา และจะเสนอวาระสำคัญอีก 4 เรื่อง ได้แก่ 1.วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ 2.ระบบบสุขภาพคนเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 3.นโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ และ 4.การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว จะนำทั้ง 5 เรื่อง เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก่อนจะส่งต่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสัขภาพแห่งชาติ ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ผลักดันให้เกิดการทำงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป" นายเจษฎา กล่าว

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
มติชนออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด