Third World Network(TWN)

28 January 2013
พรุ่งนี้ (29 ม.ค.) ที่ประชุมรัฐสภา มีแนวโน้มเลื่อนวาระการให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจาการค้าเสรี ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป จากวาระที่ 24 มาเป็นวาระเร่งด่วนที่จะให้ความเห็นชอบได้ในสัปดาห์นี้ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวน่าจะมีวาระซ่อนเร้น...
Subscribe to Third World Network(TWN)