เกี่ยวกับเรา

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2546 โดยการรวมตัวกันของนักวิชาการ  และนักกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา องค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายองค์กรประชาชน

การรวมตัวกันเฉพาะกิจของกลุ่มเกิดขึ้นจากการเล็งเห็นว่าการผลักดันเพื่อจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐอเมริกานั้น อาจนำไปสู่การละเมิดอำนาจอธิปไตยของชาติและสร้างความเสียหายต่อประชาชนไทย

 การดำเนินการของกลุ่ม ฯ มีเป้าหมายที่จะทำให้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีใดๆที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาคประชาชน    ข้อตกลงใดๆ ที่เกิดขึ้นต้องไม่นำพาประเทศไปเป็นอาณานิคมของต่างชาติ หรือเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   แต่ต้องเป็นประโยชน์ไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  การดำเนินการของกลุ่ม ฯ มิใช่เป็นไปเพื่อเคลื่อนไหวล้มล้างกระบวนการจัดทำเขตการค้าเสรีของรัฐบาล แต่จะทำหน้าที่ทางวิชาการโดยการสื่อสารกับสถาบันรัฐสภา สื่อมวลชน และภาคประชาชน

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน บริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีผ่านเว็บไซต์ซึ่งสามารถ เข้าชมได้ที่  www.ftawatch.org ท่านสามารถ

 • สมัครเป็นสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารรายสะดวกผ่านการส่งจดหมายอิเล็คโทรนิกส์  ได้ทางเว็บไซต์ที่หน้าโฮมเพจ
 • ขอรับสื่อเผยแพร่ VCD และ CD – Audio 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH)

 • ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ

1.ผศ.สำลี  ใจดี  นักวิชาการอิสระ
2.รศ.ดร.จักรกฤษณ์  ควรพจน์  นักวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3.อาจารย์เจริญ  คัมภีรภาพ  นักวิชาการอิสระ
4.รศ.ดร.จิราพร  ลิ้มปานานนท์   ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
5.รศ.ดร.สุริชัย  หวันแก้ว   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.รศ.ดร.สุธี ประศาสนเศรษฐ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7.นายจอน อึ้งภากรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
8.ผศ.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 •  ตำแหน่งต่างๆ
  • ประธานกลุ่ม - ผศ.สำลี ใจดี
  • ผู้ประสานงานกลุ่ม - กรรณิการ์ กิตติเวชกุล
  • โฆษกกลุ่ม - สุภัทรา นาคะผิว
  • เว็บมาสเตอร์ - ขวัญชัย หมื่นยิ่ง
 • องค์กรสมาชิก
 1. กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.)
 2. มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย) - วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการ
 3. โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม - ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  ผู้อำนวยการ
 4. โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา (โฟกัส) - นิอับดุลฆอร์ฟาร โตะมิง นักวิจัย
 5. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) - สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิ
 6. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (คลท.) - นพวรรณ งามขำ
 7. มูลนิธิชีวิตไท(RRAFA)  
 8. คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) -
 9. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (AIDS ACCESS Foundation)  - นิมิตร์  เทียนอุดม ผู้อำนวยการ
 10. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย (TNP+) - นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่าย
 11. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)  -
 12. มูลนิธิบูรณะนิเวศ - เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการ
 13. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ - สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการ
 14. ชมรมเพื่อนโรคไต
 15. เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง
 16. มูลนิธิเภสัชชนบท
 17. มูลนิธิสุขภาพไทย - วีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการ
 18. สมัชชาคนจน
 19. เครือข่ายสลัม 4 ภาค
 20. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
 21. เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์
 22. เครือข่ายชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์
 23. เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ กทม
 24. เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
 25. มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.)

ดาวน์โหลดรูปโลโก้สำหรับการพิมพ์