บทความ

16 May 2005
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขณะที่บทความนี้ออกตีพิมพ์ ตัวแทนฝ่ายไทยที่นำโดย นายนิตย์ พิบูลสงคราม คงกำลังหน้าดำคร่ำเครียดเจรจาเอฟทีเอกับสหรัฐ ในรอบที่ 4...
16 May 2005
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้า (Free Trade Agreement, FTA) เป็นคำที่ได้ยินและพบเห็นในสื่อมวลชนต่างๆ บ่อยขึ้นตามลำดับ...
16 May 2005
<p>เอกสารฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาต่อข้าวหอมมะลิไทย โดยมีเนื้อหาหลักแบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึงความสำคัญของข้าวหอมมะลิต่อสังคมไทย ส่วนที่สองเกี่ยวกับความเป็นมาของความขัดแย้งทางการค้าเรื่องข้าวระหว่างไทย -สหรัฐ...
12 March 2005
<p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเจรจาแบบทวิภาคีจัดตั้งเขตการค้าเสรีในบทความชิ้น นี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายความคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญา ทั้งในเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต และการคุ้มครองพันธุ์พืช โดยใช้เนื้อหาการความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกาและ...
12 February 2005
<p><font color="#000000">จากกรณีการเร่งลดภาษีสินค้าผักผลไม้ไทย-จีน (FTA) ภายใต้กรอบ Early Harvest หรือการเปิดเสรีล่วงหน้าของความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ในสินค้าพิกัดศุลกากร 07 และ 08 คือผักผลไม้ มีผลให้ภาษีนำเข้าระหว่างไทย-จีน เป็น 0% นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546...
12 February 2005
<p>สืบเนื่องจากการที่นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนยาเอฟาไวเรนซ์ (Effavirenz) ที่รุนแรงมากในหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 29 มกราคม 2548 หน้า 5 โดยระบุว่า &ldquo;ในวันที่ 28 มกราคม 2548 โรงพยาบาลระยองไม่มียาที่จะสั่งจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อ...
12 February 2005
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ในการเจรจา เอฟทีเอ ไทย &ndash;สหรัฐฯรอบที่สามที่พัทยาเมื่อเร็วๆนี้&nbsp; นางบาร์บารา ไวเซล ผู้แทนเจรจาของสหรัฐฯ ยืนยันว่า&nbsp;...
1 January 2005
<p>คนไทยจำนวนไม่น้อยอยากที่จะเห็น&nbsp;หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่กล่าวอ้างถึง นี้นำไปสู่ผลที่เป็นรูปธรรมจริงๆ&nbsp;ไม่ใช่เปลี่ยนเพียงชื่อหนีจาก&nbsp; เอฟทีเอ&nbsp;เพื่อลดกระแสการกดดันเท่านั้น&nbsp;&nbsp;ที่สำคัญที่สุดต้อง...
1 November 2004
<p>เจรจาจนไปถึงการลงนามนำประเทศไทยเข้าผูกพันในข้อตกลงเอฟทีเอจึงเป็นกระบวน การใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชน&nbsp;ซึ่งหาใช่อำนาจเด็ดขาดของฝ่ายบริหารที่จะดำเนิน การได้เองโดยลำพัง&nbsp;ทั้งนี้โดยกระบวนการใช้อำนาจที่ว่านี้&nbsp;&nbsp;รัฐธรรมนูญ&nbsp;ฯ&nbsp;ได้...
2 October 2004
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ภายใต้ภาวะที่การเจรจาพหุภาคีในองค์กรการค้าโลกเป็นไปอย่างล่าช้า&nbsp;...

Pages