มาตรา 190

29 October 2008
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา ถือว่าเป็นมาตราที่มีความสำคัญ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากได้กำหนดหลักการสำคัญของกระบวนการเจรจาและการผูกพันพันธกรณีของประเทศกับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น การทำเขตการค้าเสรี (FTA)...
14 August 2008
ก่อนจะกล่าวถึงรายละเอียดของมาตรา ๑๙๐ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวทำความเข้าใจว่าการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ทำได้และพึงกระทำ เป็นความจริงว่ากระบวนการในการก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญไม่ใช่กระบวนการเดียวกับการเขียนตำราทางกฎหมาย แต่เป็นผลผลิตของกระบวนการทางสังคมและการเมือง...
28 July 2008
การเจรจาการค้ารอบโดฮาภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 กำลังมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ หลังจากที่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมได้พยายามกดดันประเทศกำลังพัฒนาให้โอนอ่อนผ่อนตามความต้องการของตนมายาวนาน ขณะนี้การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการโดยรัฐมนตรีของ 30...
18 July 2008
   ฉากที่ 1   รัฐธรรมนูญ ม. 190 วรรคสาม     “ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้...
7 April 2008
บทบัญญัติในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไม่ได้ห้ามรัฐบาลที่จะไปเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ แต่ต้องการให้มีกติการ่วมกันของสังคมในกระบวนการเจรจาและตัดสินใจลงนามความตกลงระหว่างประเทศที่มีธรรมาภิบาล เป็นไปอย่างมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ...
26 October 2007
เครือข่าย FTA ลองของ รธน.50 ยื่นผู้ตรวจการ ขอให้ศาลวินิจฉัย JTEPA ไม่สมบูรณ์ วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550 นี้ เวลา 14.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิชีววิถี...
12 January 2007
ความสำคัญ วิกฤติทางสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับปัญหาความโปร่งใสและการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะสำคัญ ปัญหาซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากประการหนึ่งคือ...

Pages

Subscribe to มาตรา 190