มาตรา 190

12 January 2007
จากบทความ "ตอบกลุ่มเอ็นจีโอเรื่องผลศึกษาเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)" ที่ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซด์ เอฟทีเอไดเจสท์ (FTA Digest) ของทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เป็นที่น่ายินดีที่ขณะนี้มีหลายส่วนของสังคมมีความเห็นพ้องกันชัดเจนว่ากระบวนการเจรจาและจัดทำพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย (...
22 December 2006
กลุ่ม FTA Watch ซึ่งเป็นเครือข่ายนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนต้องขออภัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องประชุมนี้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชาพิจารณ์และต้องขอคัดค้านการทำประชาพิจารณ์ในวันนี้ ด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ 1. การจัดทำประชุมในวันนี้ไม่สามารถถือได้ว่า...
14 December 2006
          ในภาวการณ์ที่การเมืองไทยยังไม่กลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย การเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศของไทยกับประเทศต่างๆ จึงหยุดชะงักไปโดยปริยาย แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นกลับไม่เป็นเช่นนั้น...
18 November 2006
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายพิศาล มาณวพัฒน์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ชี้แจงว่า กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอร่างความตกลง JTEPA ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเท่านั้นว่า การเจรจายกร่างความตกลงได้เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว ดังนั้น...

Pages

Subscribe to มาตรา 190