บทบรรณาธิการ

12 January 2007
ความสำคัญ วิกฤติทางสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับปัญหาความโปร่งใสและการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะสำคัญ ปัญหาซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากประการหนึ่งคือ...
5 June 2006
เอกสารชี้แจงของรัฐบาลไทยต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตามพันธะกรณีภายใต้กติการะหว่ างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (กรณีเอฟทีเอ ข้อ 4 หน้า 7-8)

Pages