รายงานพิเศษ

12 October 2009
เมื่อ กลางเดือนที่ผ่านมา มีคนไทยคนหนึ่งได้รับการยกย่องจากสถาบันต่างประเทศให้เป็น 1 ใน 50 บุคคลสำคัญของโลก น่าแปลกที่ข่าวคราวค่อนข้างเงียบเหงา มีเพียงข่าวแจกของหน่วยราชการ และข่าวออนไลน์อีก 1 ชิ้นเท่านั้น เทียบไม่ได้กับข่าวน้องหม่องได้รางวัลจากการแข่งเครื่องบินพับ "คน ไทย" ที่ว่านี้ คือ นายอลงกรณ์...
27 January 2009
เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมไทย ประกอบไปด้วย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, ชมรมเพื่อนโรคไต, เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง, เครือข่ายงดเหล้า, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, มูลนิธิเภสัชชนบท, มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิด้านเอดส์, คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์,...
7 April 2008
บทบัญญัติในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไม่ได้ห้ามรัฐบาลที่จะไปเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ แต่ต้องการให้มีกติการ่วมกันของสังคมในกระบวนการเจรจาและตัดสินใจลงนามความตกลงระหว่างประเทศที่มีธรรมาภิบาล เป็นไปอย่างมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ...
1 November 2007
จนถึงวันนี้ กระแสโลกาภิวัตน์กำลังนำพาสังคมไทยไปสู่ปัญหาใหม่ๆ ที่ซับซ้อนและน่าปวดหัวขึ้นเรื่อยๆ การเปิดเสรีสินค้า บริการ การลงทุน ตลอดจนการยอมให้สิทธิบรรษัทต่างชาติผูกขาดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เพียงหมายถึงความเดือดร้อนสูญเสียของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน เอ็สเอ็มอี...
1 November 2007
ในสังคมไทยที่ฐานล่างสุดคือชุมชนเกษตร โลกาภิวัตน์ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต คือคลื่นลูกใหญ่ที่สามารถสร้างภัยพิบัติและผลกระทบมหาศาลต่อสังคมไทยถ้าปราศจากวิสัยทัศน์และการเตรียมการที่ดี จนถึงวันนี้ หลังการเปิดเสรีและทำเอฟทีเอไปแล้วหลายฉบับ...
1 November 2007
มีหลายวิธีที่บรรษัทยาข้ามชาติ ใช้ขูดรีดหากำไรพร้อมกับบ่อนทำลายระบบสาธารณสุขในประเทศไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การทุ่มตลาดทำให้ยาราคาถูกในช่วงแรกจนผู้ผลิตยาในประเทศต้องล้มเลิกกิจการ การแทรกแซงเพื่อให้แก้ไขกฎระเบียบภายในประเทศ ให้เอื้อต่อการผูกขาดตลาดยาทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน...

Pages