รายงานพิเศษ

24 April 2007
องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 5. WTO กับทรัพย์สินทางปัญญา...
23 April 2007
  องค์การการค้าโลก การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท   The WTO Five Years of Reasons to Resist Corporate Globalization     โดย โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach) มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)   ภัควดี  วีระภาสพงษ์  แปล 4. ผลกระทบของ WTO...
19 April 2007
องค์การการค้าโลก   การรัฐประหารโลกสู่เงื้อมมือบรรษัท     The WTO   Five Years of Reasons   to Resist Corporate Globalization       โดย   โลรี  วัลลัช  (Lori Wallach)   มิเชล  สฟอร์ซา  (Michelle Sforza)...
12 April 2007
บทสรุป ปัญหา ผลกระทบ และทางออกของเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น             จากการติดตามและวิเคราะห์ของกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)  เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น หรือชื่อเรียกสวยหรูว่า “หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น- JTEPA...
21 February 2007
21 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ ห้องประชุมกระจก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช์) เปิดแถลงข่าวคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ให้เดินหน้าลงนามเอฟทีเอกับญี่ปุ่น คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ สมาชิกเอฟทีเอว็อทช์ กล่าวว่า...
12 January 2007
จากบทความ "ตอบกลุ่มเอ็นจีโอเรื่องผลศึกษาเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)" ที่ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซด์ เอฟทีเอไดเจสท์ (FTA Digest) ของทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เป็นที่น่ายินดีที่ขณะนี้มีหลายส่วนของสังคมมีความเห็นพ้องกันชัดเจนว่ากระบวนการเจรจาและจัดทำพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย (...
12 January 2007
ความสำคัญ วิกฤติทางสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับปัญหาความโปร่งใสและการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะสำคัญ ปัญหาซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากประการหนึ่งคือ...
9 January 2007
“เรามีมาตรการปกป้องที่เพียงพอต่อขยะอันตราย …หนึ่งในรายการสินค้าที่เรารวม [อยู่ในข้อตกลง] คือ สิ่งที่เราเรียกว่า ขยะพิษอันตราย  …ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอนุญาตให้พวกเขาส่งขยะมาที่เรา  มัน [ส่วนที่ว่าด้วยขยะ] ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย” ปีเตอร์  ฟาวิลา...

Pages