ดาวน์โหลด

5 June 2006
เอกสารชี้แจงของรัฐบาลไทยต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตามพันธะกรณีภายใต้กติการะหว่ างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (กรณีเอฟทีเอ ข้อ 4 หน้า 7-8)

Pages