แผนแม่บทท่อก๊าซฉบับที่ 3 ปฐมบทข้อขัดแย้ง ท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอย

ประชาชาติธุรกิจ 5 ก.ค. 50 - คณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 อนุมัติ แผนแม่บทระบบท่อก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2544-2554 ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.ในขณะนั้น) โดยประมาณการความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคตตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2004 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในช่วงปี 2548-2553 จะมี โรงไฟฟ้าเกิดขึ้นใหม่ทั้งของ กฟผ.และเอกชน จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 69 มีกำลังการผลิต 8,252 เมกะวัตต์ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซ

จากการประมาณการความต้องการใช้ก๊าซตามแผน PDP 2004 ข้างต้น ปตท.จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 157,002 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น 40 บาท/เหรียญสหรัฐ) ในการขยายกำลังการส่งก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ก๊าซที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาเหล็กและค่าก่อสร้างปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก ดังนั้น ปตท.จึงแบ่งเงินลงทุนตามโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นเงิน 71,662 ล้านบาท ระยะที่ 2 เป็นเงิน 56,227 ล้านบาท และ ระยะที่ 3 เป็นเงิน 29,213 ล้านบาท

การดำเนินการของ ปตท.จะเริ่มจากการเพิ่มขีดความสามารถของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเส้นที่ 3 โดยปรับลดความดันปลายทางของท่อส่งก๊าซในช่วงที่ขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยอง ทำให้กำลังการส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น 1,866 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน และชะลอการลงทุนระบบท่อส่งก๊าซในทะเลจาก KP361 ไปราชบุรี ออกไปจากปี 2551 เป็น ปี 2555

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขีดความสามารถของระบบท่อส่งก๊าซบนบก โดยดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซบนบกระยอง-บางปะกง-วังน้อย และการติดตั้งหน่วยความดันกลางทางในปี 2552-2553 ซึ่งจะทำให้ระบบท่อ ส่งก๊าซบนบกเพิ่มกำลังการส่งสูงสุดได้ 1,300 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน เพื่อรองรับความต้องการก๊าซของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้/พระนครเหนือ ด้วยการวางท่อส่งก๊าซบนบกจากระยองไปบางปะกงและวังน้อย ซึ่งจะรองรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยได้เพิ่มขึ้น

พร้อมกับเร่งดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย กับท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA)/แหล่งอาทิตย์ รวมทั้งการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันทั้งบนบกและในทะเลจากต้นปี 2551 เป็นปลายปี 2549/2550 โดยรายละเอียดของโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

โครงการระยะที่หนึ่ง ประกอบไปด้วย 1)หน่วยเพิ่มความดันที่ จ.กาญจนบุรี เริ่มสร้างเดือนกรกฎาคม 2548 2)หน่วยเพิ่มความดันสำรองที่ จ.ราชบุรี เริ่มสร้างเดือนกรกฎาคม 2549 3)ท่อไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครใต้/พระนครเหนือ เริ่มสร้างเดือนกรกฎาคม 2549 4)ท่อในทะเลแหล่งอาทิตย์-PRP-ระยอง เริ่มสร้างเดือนพฤษภาคม 2549 ปลาย 2549 และ 5)ท่อบนบกเส้นที่ 3 ระยอง-บางปะกง เริ่มสร้างต้นปี 2549

โครงการระยะที่สอง ประกอบไปด้วย 1)ท่อบนบกวังน้อย-แก่งคอย เริ่มสร้างเดือนธันวาคม 2549 2)หน่วยเพิ่มความดันบนบก/ทะเล เริ่มสร้างเดือนธันวาคม 2549/2550 3)ท่อในทะเลแหล่ง JDA-แหล่งอาทิตย์ เริ่มสร้างต้นปี 2550 4)หน่วยเพิ่มความดันบนบกกลางทาง เริ่มสร้างต้นปี 2552 และ 5)ท่อบนบกระยอง-บางปะกง-วังน้อย และ compressor เริ่มต้นปี 2553

และ โครงการระยะที่สาม ประกอบไปด้วย 1)ท่อในทะเล KP 361-ราชบุรี เริ่มสร้างต้นปี 2555 2)ท่อในทะเลไปทับสะแก เริ่มสร้างต้นปี 2555

โครงการที่วางเอาไว้ทั้ง 3 ระยะ จะส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ โรงไฟฟ้าของ กฟผ. และโรงไฟฟ้า IPP จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้/พระนครเหนือ, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้ากัลฟ์เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าใน โครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2

มีข้อน่าสังเกตว่า มติ ครม.ระบบท่อก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 ครม.ยังให้ความเห็นชอบในหลักการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว ด้วยการให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับไปจัดทำแผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้มีความพร้อมและความชัดเจนเพื่อรองรับการจัดทำแผนทางเลือกในการจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าในอนาคต

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด