สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้พิจารณาให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนที่ตั้งโรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส รวมไปถึงผู้ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมฯ/เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเป็น "กรณีพิเศษ" โดยแบ่งการขอรับการส่งเสริมเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1)การลงทุนโครงการแรกจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ประกอบไปด้วยการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร, ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี, ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่งเป็นเวลา 5 ปี หลังสิ้นสุดเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล, หักค่าขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา 2 เท่า 10 ปี, หักค่าติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก 25% 10 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับส่วนที่ผลิตเพื่อส่งออก 5 ปี แต่มีเงื่อนไขผู้ประกอบการจะต้องขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550

2)การลงทุนส่วนขยายในอนาคต จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมประกอบไปด้วย ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเริ่มต้นใหม่ เป็นเวลา 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% 5 ปี โดยให้รวมทั้งโครงการแรกและโครง การส่วนขยายเข้าด้วยกันเป็นโครงการเดียว แต่มีเงื่อนไขโครงการส่วนขยายจะต้องยื่นคำขอและจะต้องดำเนินการจนมีรายได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา "ยกเว้น" ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีของโครงการแรก และผู้ย่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนส่วนขยายในอนาคต จะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้ชื่อนิติบุคคลเดิมตามเงื่อนไข ที่กำหนดให้รวมโครงการส่วนขยายเข้ากับโครงการแรกด้วย

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด