เครือข่ายประชาชน 11 เครือข่ายนับหมื่นคน เรียกร้องให้หยุดการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ?คงไม่มีคณะ กรรมการชุดใดที่มองภาพรวมแล้วเราจะเสียเปรียบ มันเป็นการแลก เพราะเรื่องของการเจรจาเป็นเรื่องของการแลกผลประโยชน์อาจจะเสียตรงนี้ได้ตรง นั้น ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ดูในภาพรวม จุดไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบ เราก็ต้องหาทางบรรเทา ก็ต้องคำนวณ ชั่งน้ำหนักแล้วอะไรดีก็ต้องทำ ? พ.ต.ท.ทักษิณระบุ

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทั่วประเทศ 11 เครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ แห่งประเทศไทย, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค, เครือข่ายป่าไม้-ที่ดิน 4 ภาค, สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ, เครือข่ายสลัมสี่ภาค, สภา เครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์, สมัชชาคนจน, สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ(สน นท.) และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของนายกรัฐมนตรี เพราะ สิ่งที่รัฐบาลนำไปแลกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นความตาย ความเป็นอยู่ของประชาชน หากรัฐบาลจะทำแบบนั้นต้องเปิดเผยข้อมูล ให้ทราบว่า ใครได้ประโยชน์บ้าง และทำไมไม่เปิดเสรีบริการโทร คมนาคมทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหรือชีวิตของประชาชนแต่ประการ ใด

เครือข่ายประชาชนทั้ง 11 เครือข่ายขอเรียกร้องให้ รัฐบาลหยุดการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ ประเด็นต่อไปนี้

1.ทรัพย์สินทางปัญญา
1.1.โดยเฉพาะสิทธิ บัตรยา ที่รัฐบาลไทยจะยอมขยายอายุสิทธิบัตรและยกเลิกมาตรการคุ้มครอง ผู้บริโภค ที่เกินเลยข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ(WTO) และแม้แต่ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเอง
1.2.สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตที่กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.การ เปิดเสรีสินค้าเกษตร ที่จะเปิดให้สินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ที่ได้รับการอุดหนุนจนทำให้ต้นทุนมีราคาถูกเกินจริง จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาท่วมตลาดไทย ส่งผลต่อเกษตรกรรายย่อย นับแสนครอบครัว

3.การเปิดเสรีการลงทุนที่จะให้สิทธินักลงทุน สหรัฐเยี่ยงคนชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า ประปา และการลงทุนด้านการเกษตรซึ่งเป็น ความมั่นคงด้านอาหารของชาติ

โดยรัฐบาลจะต้องให้หลักประกันต่อ สาธารณชน ว่า จะไม่มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ อเมริกาทั้งสามประเด็นข้างต้น ไม่อย่างนั้นเครือข่ายประชาชน 11 เครือข่าย ขอยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้การเจรจา ยุติ

หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: