โคเปนเฮเกนแอคคอร์ดกับเกมส์เจรจา เรื่องโลกร้อน

โดย  กรุงเทพธุรกิจ

<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ในการเจรจาเรื่องโลกร้อนที่ โคเปนเฮเกนเมื่อวันที่ </span><span style="line-height: 115%;">19</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ธันวาคม </span><span style="line-height: 115%;">2552</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ประเทศสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้มีมติให้การรับรอง เอกสารที่เรียกว่า <b>&ldquo;โคเปนเฮเกนแอคคอร์ด&rdquo; </b></span><span style="line-height: 115%;">(Copenhagen Accord :CA)</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> เป็นเพียงการบันทึกรับทราบ </span><span style="line-height: 115%;">(takes note) </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ว่ามีเอกสารฉบับนี้อยู่ ดังนั้นเอกสาร </span><span style="line-height: 115%;">CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> จึงมิได้มีสภาพบังคับให้ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องส่งเป้าหมายการลดก๊าซ เรือนกระจก หรือให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องส่งแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายในวันที่ </span><span style="line-height: 115%;">31</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> มกราคม </span><span style="line-height: 115%;">2553</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร</span></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="line-height: 115%;"> </span></span></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">เป็นที่ทราบกันดีว่า เอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> เกิดขึ้นและผลักดันโดยกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และอาศัยกระบวนการล็อบบี้อย่างหนักโดยการเชิญผู้นำประเทศต่างๆ รวม </span><span style="line-height: 115%;">26</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ประเทศมาประชุมร่วมกันในวันที่ </span><span style="line-height: 115%;">18</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ธันวาคม </span><span style="line-height: 115%;">2553</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ก่อนวันสุดท้ายของการเจรจาที่โคเปนเฮเกน&nbsp; ซึ่งเป็น สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ไม่เป็นที่ยอมรับจากประเทศอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกอนุสัญญา เนื่องจากเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ไม่โปร่งใสและขาดการมีส่วนร่วมของประเทศ สมาชิก ในขณะนี้ </span><span style="line-height: 115%;">&nbsp;CA </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">จึงเป็นเอกสาร ที่มีสถานะเป็น <b>&ldquo;ข้อตกลงที่ผูกพันทางการเมือง&rdquo;</b> เป็นผลลัพธ์ของการประชุมที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังเดิมที่ตั้งไว้</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ซึ่งต้องการให้ได้ข้อสรุปเรื่องพันธกรณีลดก๊าซ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วหลังปี </span><span style="line-height: 115%;">2555</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ภายใต้พิธีสารเกียวโต (กลุ่มเจรจา</span><span style="line-height: 115%;"> AWG-KP)</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> และความตกลงหรือพิธีสารใหม่ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจากกลุ่มการเจรจาภายใต้ อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กลุ่มเจรจา</span><span style="line-height: 115%;"> AWG-LCA)</span></span></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: 'Browallia New';"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">อย่าง ไรก็ตาม เมื่อวันที่ </span><span style="line-height: 115%;">18</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> และ </span><span style="line-height: 115%;">25</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> มกราคม </span><span style="line-height: 115%;">2553</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ได้มีจดหมายจากนาย</span><span style="line-height: 115%;"> Yvo de Boer</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> เลขาธิการของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งไปยังประเทศสมาชิกเพื่อ เชิญชวนให้ประเทศสมาชิก &ldquo;สร้างความสัมพันธ์หรือเป็นภาคี&rdquo; </span><span style="line-height: 115%;">(associate)</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> กับโคเปนเฮเกนแอคคอร์ด โดยการให้ประเทศสมาชิกส่งจดหมายไปยังเลขาธิการของอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ </span><span style="line-height: 115%;">31</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> มกราคม </span><span style="line-height: 115%;">2553 </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ตามที่กำหนดใน</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">&nbsp; เมื่อตรวจสอบจากเวปไชด์ของสำนัก เลขาธิการอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวันที่ </span><span style="line-height: 115%;">3</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> กุมภาพันธ์ ปรากฏว่ามีประเทศต่างๆ ส่งเอกสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> แล้ว จำนวน </span><span style="line-height: 115%;">59</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ประเทศ แยกเป็นประเทศกำลังพัฒนา </span><span style="line-height: 115%;">22 </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ประเทศ และประเทศที่พัฒนาแล้ว </span><span style="line-height: 115%;">37</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ประเทศ</span></span></span><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: BrowalliaUPC;"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ประเทศ กำลังพัฒนาที่ส่งเอกสารไปแล้ว เช่น บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ คอสตาริกา จอร์เจีย อิสราเอล มัลดีฟ เกาะมาร์แชล เกาหลีใต้ เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ระบุแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในลักษณะ</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">แตกต่างกันไป บางประเทศเช่น บราซิลได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซ </span><span style="line-height: 115%;">36.1-38.8%</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ภายในปี </span><span style="line-height: 115%;">2020</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> และมีรายละเอียดว่าจะดำเนินการลดก๊าซจากกิจกรรมใดบ้าง</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">บางประเทศ เช่น สิงคโปร์ได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซ </span><span style="line-height: 115%;">16% </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">จากระดับปล่อย ปกติ </span><span style="line-height: 115%;">(BAU)</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ภายในปี </span><span style="line-height: 115%;">2020</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> โดยไม่มีรายละเอียดว่าจะมีแนวทางอย่างไรให้ลดก๊าซได้ตามเป้าหมาย</span></span></span><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: BrowalliaUPC;"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ส่วน ประเทศที่พัฒนาแล้วที่ได้ส่งเอกสารสร้างความสัมพันธ์กับ</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา โครเอเชีย สหภาพยุโรป (</span><span style="line-height: 115%;">28</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ประเทศ) ญี่ปุ่น คาซัคสถาน นิวซีแลนด์ นอร์เวย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา&nbsp; ตัวเลขเป้าหมายการลดก๊าซของประเทศ เหล่านี้ที่ส่งไปยึดตามตัวเลขเดิมที่เคยประกาศไว้ก่อนการประชุมโลกร้อนที่ โคเปนเฮเกน เช่น สหรัฐใช้เป้าหมายลดก๊าซ </span><span style="line-height: 115%;">17%</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> จากระดับปล่อยในปี</span><span style="line-height: 115%;"> 2005</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ภายในปี </span><span style="line-height: 115%;">2020</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> </span><span style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ทางสหภาพยุโรปเสนอเป้าหมายลด </span><span style="line-height: 115%;">20-30 % </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">จากระดับปล่อยในปี </span><span style="line-height: 115%;">1990</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ภายในปี </span><span style="line-height: 115%;">2020</span></span></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: 'Browallia New';"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ในแง่ เนื้อหาของเอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> มีหลายองค์กรได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อวิเคราะห์ ข้อคำถามหลายประการในเชิงข้อควรระมัดระวังต่อการสร้างสัมพันธ์กับเอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> โดยเฉพาะองค์กรในประเทศกำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น สถานะทางกฎหมายของเอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกได้แจ้งเอกสารสร้างความสัมพันธ์ ผลผูกพันต่อจุดยืนทางการเมืองในการเจรจาเรื่องโลกร้อนปีนี้ซึ่งจะอาจมีผล เปลี่ยนแปลงระบอบความตกลงระหว่างประเทศเรื่องโลกร้อน&nbsp; เนื้อหา ในเอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ซึ่งไม่ได้กำหนดตัวเลขเป้าหมายการลดก๊าซสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว (ให้แต่ละประเทศเสนอมาโดยอิสระ) การเพิ่มความรับผิดชอบในการลดก๊าซให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น (เรื่องการกำหนดแนวทางการลดก๊าซ เรื่องการจัดทำรายงานบัญชีการลดก๊าซและแนวทางลดก๊าซ เรื่องการตรวจสอบกิจกรรมลดก๊าซทางอ้อม) ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างที่มี อยู่ในอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ&nbsp; ความไม่ ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของพิธีสารเกียวโตหลังปี </span><span style="line-height: 115%;">2555</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> กับเอกสารเจรจาในกลุ่ม</span><span style="line-height: 115%;"> AWG-KP</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> และกลุ่ม</span><span style="line-height: 115%;"> AWG-LCA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ซึ่งมีเนื้อหาหลายส่วนขัดแย้งกันอยู่ โดยเฉพาะแนวทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ</span></span></span><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: BrowalliaUPC;"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">จาก ประเด็นคำถามและข้อสังเกตต่างๆข้างต้น ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าเพราะเหตุใดจึงมีประเทศ </span><span style="line-height: 115%;">59</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ประเทศได้ส่งเอกสารสร้างความสัมพันธ์กับ</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> </span></span></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: 'Browallia New';"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">สำหรับ ประเทศกำลังพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูง ซึ่งถูกกดดันให้ยอมรับพันธกรณีมากขึ้น ได้แก่ บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย และจีน (ได้รวมกลุ่มกันเรียกว่ากลุ่ม</span><span style="line-height: 115%;"> BASIC</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ตามชื่อประเทศภาษาอังกฤษ) การยอมรับพันธกรณีลดก๊าซตามเนื้อหาใน</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ซึ่งให้เสนอแนวทางลดก๊าซได้อย่างอิสระและไม่มีกรอบเป้าหมายรวม นับว่ามีพันธกรณีน้อยกว่า ปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับเป้าหมายการลดก๊าซที่อยู่ในโจทย์การเจรจาภายใต้ อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ&nbsp; (กลุ่ม</span><span style="line-height: 115%;"> AWG-LCA) </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ซึ่งในเอกสารเจรจาฉบับล่าสุด มีทางเลือกให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาลดก๊าซอย่างมีนัยสำคัญหรือให้ลด </span><span style="line-height: 115%;">15-30%</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> จากระดับที่ปล่อยแบบปกติ นอกจากนี้ ตามเอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนา แล้ว </span></span></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: 'Browallia New';"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ในแง่ สหภาพยุโรป</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ซึ่งมีท่าทีชัดเจนต้องการล้มพิธีสาร เกียวโตเนื่องจากตามเนื้อหาในพิธีสารเกียวโตไม่บังคับการลดก๊าซสำหรับกลุ่ม ประเทศกำลังพัฒนา ไม่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้สหรัฐยอมรับพันธกรณีการลดก๊าซ สหภาพยุโรปจึงแบกรับภาระสูงในการลดก๊าซภายใต้พิธีสารเกียวโต นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังอ้างว่า ตามสถานการณ์การปล่อยก๊าซในปัจจุบัน ประเทศที่ถูกบังคับลดก๊าซตามพิธีสารมีปริมาณปล่อยก๊าซรวมเพียง </span><span style="line-height: 115%;">1</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ใน </span><span style="line-height: 115%;">3 </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ของปริมาณก๊าซทั้งโลก ดังนั้นพิธีสารเกียวโตจึงไม่มีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้จริง ตามเอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ซึ่งดึงประเทศสหรัฐ ประเทศกำลังพัฒนาเข้ามาร่วมรับภาระลดก๊าซมากขึ้น จึงตอบสนองกับความต้องการของสหภาพยุโรป (แม้ว่าการลดก๊าซตามแนวทางของ</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> จะไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ทั้งนี้ จากตัวเลขที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเสนอมา การลดก๊าซของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะอยู่ในช่วง </span><span style="line-height: 115%;">13-19%</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ซึ่งต่ำกว่าระดับที่นักวิทยาศาสตร์เสนอไว้ คือ </span><span style="line-height: 115%;">25-40%</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ภายในปี </span><span style="line-height: 115%;">2020</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">)</span></span></span><span lang="TH" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: BrowalliaUPC;"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">สำหรับ สหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกกดดันมาโดยตลอดให้ยอมรับพันธกรณีลดก๊าซ หรือเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านโลกร้อน ตามแนวทางลดก๊าซแบบอิสระที่กำหนดไว้ในเอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ทำให้สหรัฐสามารถเสนอเป้าหมายการลดก๊าซให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดก๊าซที่ กำหนดไว้ในร่างกฎหมายโลกร้อนของสหรัฐได้ </span><span style="line-height: 115%;">(Clean Energy and Security Act 2009) </span><span lang="TH" style="line-height: 115%;">ซึ่งสหรัฐก็ทำเช่นนั้นในการส่ง เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับ</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span></span></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: 'Browallia New';"><o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="TH" style="line-height: 115%;">การทำให้ เอกสาร</span><span style="line-height: 115%;"> CA</span><span lang="TH" style="line-height: 115%;"> ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงเป็นเกมส์การเจรจาเรื่องโลกร้อนที่ตอบสนองผล ประโยชน์แห่งชาติของหลายกลุ่มประเทศ แต่สร้างความเสี่ยงสูงต่อการแก้ไขปัญหาโลกร้อนให้เกิดผลได้จริงอย่างที่ทุก ประเทศต่างเรียกร้อง</span></span></span></p>
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: