นัย ของข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไทย: ข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย  ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และได้รับการกล่าวขวัญถึงในสื่อสารมวลชนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ จนดูเสมือนว่าสถานภาพของปัญหานี้น่าจะเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปในหมู่สาธาณชนวงกว้างอย่างดีอยู่แล้ว แต่กระนั้นก็ตามก็ยังมีความคลาดเคลื่อนอย่างสำคัญของความเข้าใจสาธารณะเกี่ยวกับปัญหานี้อยู่พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของปัญหา และ ความจำเป็นและเร่งด่วนในการดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหา

หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: