ข้อวิพากษ์ของภาคประชาสังคมต่อ “แผนแม่บทโลกร้อน” ของ สผ.

โดย  คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: