วิเคราะห์ TPP ประเทศไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร

"วิเคราะห์ TPP ประเทศไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร"
วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2555
สถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศศนิเวศน์ ห้อง Dipak C. Jain

ร่วมจัดโดย
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.),
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เสวนา
1. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
2. อ.วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายจักรชัย โฉมทองดี โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา (FOCUS)
5. รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง
6. อ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล* สถาบันเอชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย