วิเคราะห์ FTA ไทย-สหภาพยุโรป ท่ามกลางภาวะวิกฤตยูโรโซน

"วิเคราะห์ FTA ไทย-สหภาพยุโรป ท่ามกลางภาวะวิกฤตยูโรโซน"
จัดโดย
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ EU-ASEAN FTA Campaign Network
อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 -- 16.00 น. ณ ห้อง D-pak C.Jain ศศนิเวศน์ จุฬาฯ

ผู้ร่วมอภิปราย
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ.วินิจฉัย แจ่มแจ้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย จักรชัย โฉมทองดี โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ