คำประกาศเครือข่ายประชาชนเริ่มการรณรงค์เพื่อสร้างความตกลงทางการค้าที่เป็นธรรม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

 
เรามารวมอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556  ที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
ส่วนหนึ่งที่นี่ คือ สัญลักษณ์ที่คนไทยรักและศรัทธา นั่นคือ พระบรมรูปทรงม้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปกป้องรักษาเอกราชของชาติไทยเอาไว้ในยามที่เผชิญภัยคุกคามจากมหาอำนาจจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม
 
ณ ที่แห่งนี้อีกเช่นกัน  เวลาย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ที่นี่เป็นหมุดหมายสำคัญของการกำเนิดของประชาธิปไตยอันเป็นการสถาปนาอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย ที่คณะราษฎรได้ประกาศหลัก 6 ประการ ซึ่งได้ยืนยันชัดเจนถึงหลักสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนและความเท่าเทียมของคนไม่ว่าจะมีชาติกำเนิดอย่างไร
 
คนไทยเกิดมาจะต้องเข้าถึงหลักประกันสำคัญ คือ การรักษาพยาบาล การศึกษา การมีงานทำ เสรีภาพ และการอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเทียมกัน
 
มาบัดนี้ ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ร่วมมือกับทุนชาติหวังกอบโกยประโยชน์เฉพาะตน โดยการเอาชีวิตของประชาชนและความเป็นประชาธิปไตยไปแลก ทำให้สิทธิเสรีภาพและอำนาจของประชาชนถูกริดรอน ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาความตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ทำให้ประชาชนไทยขาดความรู้ความเข้าใจและถูกกีดกันออกจากกระบวนการตัดสินใจ
 
นอกจากนี้ กลุ่มชนชั้นนำไทยที่ผูกขาดธุรกิจขนาดใหญ่ยังมุ่งสร้างผลกำไรเพิ่มเติมโดยการเปิดเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ เพื่อหวังส่งออกสินค้าบางอย่างของตน ซึ่งไม่เคยสร้างงานที่เป็นธรรมหรือมีวิถีการผลิตที่ยั่งยืนแต่อย่างใด โดยนำไปแลกกับสวัสดิการพื้นฐานด้านสาธารณสุข การศึกษา การมีชีวิตที่ดีของคนไทย และทรัพยากรชีวภาพของแผ่นดิน
 
ดังนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยผู้ตื่นตัวทุกคน ต้องลุกขึ้น พร้อมที่จะปกปักษ์อำนาจอธิปไตยของปวงชนและสิทธิตามประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน โดยจะยืนหยัดติดตาม เรียกร้อง ตรวจสอบระบบธรรมาภิบาลของรัฐบาล และเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่  
28 ก.พ.2556
เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, เครือข่ายองค์กรงดเหล้า, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, สมัชชาคนจน, เครือข่ายสลัม 4 ภาค, ชมรมเพื่อนโรคไต, เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, มูลนิธิสุขภาพไทย, คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์,
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, กลุ่มเพื่อนแรงงาน, มูลนิธิเภสัชชนบท,ชมรมเภสัชชนบท, กลุ่มศึกษาปัญหายา,
มูลนิธิชีววิถี, มูลนิธิบูรณะนิเวศ, เครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารคาบสมุทรสทิงพระ, เครือข่ายอิสระภาพทางพันธุกรรม, มูลนิธิชีวิตไท,
องค์กรชาวบ้านบัวใหญ่บัวลาย จ.นครราชสีมา, โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา, เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์, เครือข่ายชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์, เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ กทม.,  เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่,
เครือข่ายคนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (1212D), ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ,
เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการควบคุมยาสูบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATCA),และ กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

 

 

AttachmentSize
PDF icon 2013_ftawatch_statement.pdf48.91 KB
หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: