วิดีโอบันทึกประชุมนานาชาติว่าด้วย “นโยบายการคุ้มครองการลงทุนในระดับภูมิภาคและสากล: ผลกระทบต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน”

การประชุมนานาชาติว่าด้วย "นโยบายการคุ้มครองการลงทุนในระดับภูมิภาคและสากล: 

ผลกระทบต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน"

วันที่ 2 กันยายน 2556

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ