COFFEE WITH: จักรชัย โฉมทองดี รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน-FTA ไทย-สหภาพยุโรป ใครได้...ใครเสีย