ปัญหาและทางออกของมาตรา 186 และ 295(4) ว่าด้วยการจัดทำความตกลงหรือสัญญาระหว่างประเทศ