กระบวนการ/ขั้นตอนการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศ และปัญหาในกรณี JTEPA