ประเด็นห่วงใยของการเปิดเสรีการค้าของเสียอันตรายข้ามแดนใน AJCEP