รายงานการศึกษาและพัฒนากรอบแนวทางการประเมินผลกระทบ จากการทำความตกลง FTA

โดย  สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)เสนอต่อ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)

หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: