รายงานผลการรับฟังทุกภาคส่วนและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

โดย  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การรับฟังความคิดเห็นดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2553 ในรูปแบบของกลุ่มเฉพาะ
(focus group) ภาคเกษตร ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค รวม 21 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: