ภาคประชาชนไทยเตรียมส่งหนังสือถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ เพื่ออุทธรณ์ให้เพิกถอนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ค.ศ. 2012 จากสหภาพยุโรป

โดย  กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สมาชิกกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) เปิดเผยว่า ในกรณีที่สหภาพยุโรปไม่คำนึงถึงข้อห่วงกังวลของประชาชน และยังเดินหน้าคุกคามสิทธิ เสรีภาพ ระบบประชาธิปไตย และสุขภาพของประชาชนไทย ผ่านการกดดันในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศไทย ภาคประชาชนไทยได้เตรียมการที่จะส่งหนังสือถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ เพื่อขออุทธรณ์ให้เพิกถอนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ค.ศ. 2012 จากสหภาพยุโรป

"แม้มีการคัดค้านจากภาคประชาสังคมที่ทำงานเพื่อคนยากคนจนอย่างต่อเนื่อง ตัวแทนสหภาพยุโรปยังเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศไทย โดยกดดันให้รัฐบาลไทยยอมรับความผูกพันทางกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญามากไปกว่าที่ผูกพันในองค์การการค้าโลก (TRIPs-Plus) ซึ่งจะส่งผลขัดขวางการเข้าถึงยาราคาถูกของประชาชนไทยส่วนใหญ่ และขัดขวางการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์และพันธุกรรมพืชและสัตว์ของเกษตรกรไทยที่ยากจน และตีความได้ประการเดียวว่าสหภาพยุโรปถือเอาผลประโยชน์ของบรรษัทข้ามชาติสัญชาติยุโรปมาก่อนสวัสดิภาพของประชาชน จึงถือเป็นพฤติกรรมไร้ซึ่งมนุษยธรรม ขัดขวางสันติภาพและการสร้างความสมานฉันท์ บ่อนทำลายระบบประชาธิปไตย จึงสวนทางกับเกียรติภูมิของผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ"

ทั้งนี้ ภาคประชาสังคมไทยจะทำการรณรงค์ร่วมกับภาคประชาสังคมในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่โดนคุกคามจากสหภาพยุโรปในลักษณะเดียวกันผ่านความตกลงการค้าเสรี เพื่อให้คณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ซึ่งเป็นผู้พิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ให้เพิกถอนรางวัลดังกล่าวที่สหภาพยุโรปได้รับไปเมื่อ ค.ศ. 2012 เช่นกัน

***ไฟล์แนบ

1.ร่างสำหรับส่งถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์: เพื่อเผยแพร่ในกรณีที่สหภาพยุโรปไม่หยุดการคุกคามสิทธิ เสรีภาพ ระบบประชาธิปไตย และสุขภาพของประชาชนไทย ผ่านการกดดันในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศไทย

2.จดหมายที่ส่งถึงหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ

==============

Thai civil society plans an appeal to the Norwegian Nobel Committee to withdraw the Nobel Peace Prize 2012 from European Union

Nimitr Tien-Udom, director of AIDS Access Foundation and member of FTA Watch announced today that in case the European Union does not respond to People's concerns in its Thai-EU FTA negotiations and continues to jeopardize rights, freedom, democratic system and health of Thai people, Thai civil society is prepared to appeal to the Norwegian Nobel Committee for a withdrawal of its Nobel Peace Prize 2012 awarded to the European Union.

"Albeit successive protests among advocate groups for the poor, the EU representatives continue to pressure the Thai Government to accept TRIPs-Plus provisions which, once become legally binding, would deprive the majority of Thai citizens from cheaper medicine and access to seeds among impoverished farmers, to say the least. This can only be interpreted as the pursuance of maximum profit for transnational corporations of the EU as the priority agenda. The inhumane misconduct against peace and reconciliation, democracy and human rights strips the EU of its honour to be awarded the Nobel Peace Prize"

Thai civil society will also launch this campaign for withdrawal of Nobel Peace Prize 2012 from the European Union together with civill society in other developing countries who are also threatened by similar Free Trade Agreements with the EU.

***Attachment

1.draft to be submitted to the Norwegian Nobel Committee in case the European Union does not respond to People's concerns in its Thai-EU FTA negotiations.

2.the letter summated to Dr.Olarn Chaiprawat, Thai Chief Negotiator

หมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บ: 
เอฟทีเอรายประเทศ: