กรธ. เตรียมแยก 'ศาลรัฐธรรมนูญ' ออกจาก 'องค์กรอิสระ'

โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เผยความคืบหน้าหมวดองค์กรอิสระ ระบุที่ประชุมกำหนดแยกศาลรัฐธรรมนูญออกจากองค์กรอิสระเพื่อความชัดเจน พร้อมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมาเว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภารายงานว่านายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในหมวดองค์กรอิสระ โดยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญแยกออกจากองค์กรอิสระเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยองค์กรอิสระมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกปีเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ ขณะที่องค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สรรหาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการการเลือกตั้ง รวมถึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมติของ กกต. ส่วนกรณีของจำนวน กกต.และระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

นายนรชิต ยังกล่าวถึง ความคืบหน้าการศึกษาหาวิธีคำนวณผลการเลือกตั้งว่า ได้นำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาประกอบการพิจารณา โดยขณะนี้ยังไม่มีผลสรุปว่าจะเป็นการคำนวณวิธีใด ทั้งนี้จะพิจารณาเพื่อให้ได้สูตรการคำนวณที่สะท้อนคะแนนนิยมของพรรคการเมืองอย่างแท้จริง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และอยู่บนพื้นฐานทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย

แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด