จดหมาย บิ๊กตู่ หนุน เกษตร-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว แบบคู่ขนาน ลงทุนโครงสร้าง-ทรัพยากรมนุษย์

นายกฯ เขียน จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ยันผลักดันขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ การท่องเที่ยว แบบคู่ขนาน ใช้ความได้เปรียบศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาค เน้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต มีศูนย์การเรียนรู้ เพิ่มนวัตกรรมใหม่ สร้างตราสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ย้ำต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์

วันนี้ (17 พ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐบาลได้แจกจ่าย จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน โดยในคอลัมน์จากใจนายกรัฐมนตรี ที่เขียนโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่า การที่นักกีฬาหรือประเทศจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันนั้น นักกีฬาต้องการสมองและร่างกายที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศต้องการ องค์ความรู้ภูมิปัญญา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และการทำงานร่วมกันของ ประชารัฐ ในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเงินทุน ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย

ทั้งนี้ การเสริมสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น ตนผลักดันให้มีการขับเคลื่อนทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และการท่องเที่ยว ในลักษณะ “คู่ขนาน” ซึ่งตนเห็นว่าภูมิรัฐศาสตร์ของเราสามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศภูมิภาคประชาคมโลก ได้ในทุกๆ ด้าน ดังนั้นข้อได้เปรียบดังกล่าว ทำให้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล หากเราร่วมมือกัน โดยด้านการเกษตร ตนเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ยาง มัน อ้อย ปาล์ม และข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้ อำเภอละ 1 แห่ง รวม 882 ศูนย์ เป็นตัวขับเคลื่อนระดับฐานรากรวมทั้งขยายผล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดปราชญ์ชาวบ้าน และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศให้มั่นคง

สำหรับด้านอุตสาหกรรม ตนเน้นย้ำการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศ ในอนาคตเราต้องลดการพึ่งพา เราต้องนำผลงานวิจัยของคนไทยกว่า 2 แสนโครงการมาเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำ ต่างประเทศที่มีฐานการผลิตในไทยและนำไปสู่การผลิตโดยรัฐจะสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนและทำฐานข้อมูลนวัตกรรม การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างตราสินค้าไทยสู่ตลาดโลก การส่งเสริมธุรกิจ SMEs และธุรกิจใหม่ เป็นต้น

ในด้านการท่องเที่ยว และบริการ ซึ่งประคองเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรใหม่นัก เพียงช่วยกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นเจ้าบ้านที่ดีเอาไว้ นอกจากนี้การบริการด้านสุขภาพ อาทิ การรักษาพยาบาล สมุนไพร นวดแผนไทย รวมทั้งอาหารไทย ก็เป็นที่นิยมของชาวโลกในขณะนี้ อนึ่งการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศนั้น รัฐต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ อาทิ คมนาคม สื่อสาร พลังงาน ไฟฟ้า ประปา และที่สำคัญคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษา เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะและสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้ เพราะ รัฐบาลสร้างคน คนสร้างชาติ

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
ผู้จัดการออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด