ครม.ควัก5พันล้านจ่าย"ค่าโง่คลองด่าน" เล็งเช็กบิลพ.ร.บ.ละเมิดจนท.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติของบประมาณกลาง สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2559 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ(ทส.)นำไปชำระหนี้ให้ผู้ร้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีคลองด่านที่พิพากษายืนตามความเห็นของศาลปกครองกลางให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินค่าจ้างค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยตามคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวน4,983,324,383 บาท

และเป็นเงินเหรียญสหรัฐจำนวน 31,035,780 เหรียญให้แก่ผู้ร้องคือบริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กับพวกรวม 6 คน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน 4,424,099,982 บาท และของเงิน 26,434,636 เหรียญสหรัฐนับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 และค่าธรรมเนียมแทนผู้เรียกร้องเป็นเงิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งในชั้นศาลปกครองชั้นต้นและในชั้นอุทธรณ์ซึ่งชำระไว้เกินให้แก่ผู้คัดค้านเป็นเงิน 5,484,918บาท

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่าโดยความเร่งด่วนของเรื่องนี้ ทส. รายงานว่าจะต้องชำระเงินงวดแรกภายในวันที่ 21พ.ย.นี้ จึงเสนอเรื่องเข้ามาดังกล่าวเข้ามาเพื่องบกลาง โดยครม.จึงเห็นชอบตามที่ทส.เสนอให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ดังต่อไป งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 40 เป็นเงิน 3,174,581,566.04 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐจำนวน 21,717,855.40 เหรียญ โดยชำระภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 30 เป็นเงิน 2,380,936,174.53 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐจำนวน 16,288,391.55 เหรียญ โดยจะต้องชำระภายในวันที่ 21 พ.ค. 59 และงวดที่ 3 ร้อยละ 30 เป็นเงิน 2,380,936,174.53 บาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐจำนวน 16,288,391.55 เหรียญ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ การชำระเงินเหรียญสหรัฐให้คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย 7 วัน ก่อนวันที่ทำการชำระ

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุในที่ประชุมว่า กรณีดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบในช่วงที่ผ่านมา จึงขอเน้นย้ำว่าจากนี้ขอให้ใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะต้องไม่เกิดภาระแบบนี้กับประเทศอีก เพราะงบประมาณเหล่านี้สามารถทำ ประโยชน์ได้อีกเยอะ จะไม่จ่ายก็ไม่ได้ เพระมีการตัดสินมาแล้ว ทั้งศาลปกครองกลางและสูงสุด

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบตอนท้ายว่า ขอให้ 2 หน่วย คือองค์การจัดการน้ำเสีย ที่เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงทรัพยากรฯ ไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นสมุทรปราการ จะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ให้คุ้มค่าที่สุดกับงบประมาณที่หายไป ยกเว้นการดำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ส่วนการฟ้องร้องอยู่ที่กรมควบคุมมลพิษเช่นเดิม” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเอกสารครม.ทส.ได้รายงานครม.ถึงวิธีการเรียกค่าเสียหายด้วยวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาด้วยโดยระบุว่า กรมควบคุมมลพิษในฐานะผู้เสียหายได้มีหนังสือลงวันที่27 พฤศจิกายน 2557 หารือไปยังกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยเป็นการทำหนังสือหลังจากเคยทำหนังสือเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ถึงนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในเรื่องดังกล่าว ตามอำนาจแห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 และจากนั้นคณะกรรมการฯชุดดังกล่าวดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ 2557 มีความเห็นเป็นเอกฉันท์โดยระบุมูลค่าความเสียหายและผู้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ

แหล่งข่าว: 
มติชนออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด