8 เครือข่าย จับมือร่วมจัด "แปลงขยะเป็นทอง แปลงขยะเป็นความรู้"

(20 พ.ย.58) ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “แปลงขยะเป็นทอง แปลงขยะเป็นความรู้” โดยนายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารได้นำคณะครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานการแปลงขยะเป็นทอง เป็นความรู้ การประกวดเต้นประกอบเพลงรีไซเคิล ซึ่งในนิทรรศการได้มี ตัวอย่างการแปลงขยะรีไซเคิล หรือ การแปลงขยะจากวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ เช่น กระดาษนำมาทำหมวก มาทำกระเป๋า กระป๋องเครื่องดื่มมาทำโมบาย มาทำที่ใส่ของที่ใส่ปากกา ยางรถยนต์มาทำเป็นเก้าอี้ ตลอดจนการทำเศษวัสดุเศษขวด มาทำสื่อการเรียนการสอน ใช้ในโรงเรียน เป็นต้น

การจัดครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขยายความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและการนำขยะมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ นักเรียน ครู ตลอดจนขยายองค์ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป หลังจากนั้นได้มีการทำ MOU ร่วมกับระหว่าง เครือข่าย 8 แห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย

นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ระบุว่า ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องการจัดการขยะ อีกทั้งทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ Thailand Go Green 2558” ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ พลังงานทดแทน” ของบริษัทปิโตเลียม จำกัดมหาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลว่าด้วยการักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และ การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเรื่องการจัดการขยะ และแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่เน้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย จึงได้ร่วมกับโรงเรียนและท้องถิ่น ร่วมจัดตั้งเครือข่าย ผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ภายในโรงเรียนและชุมชน

นอกจากนี้ ก็เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการดึงชุมชนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนขยะเป็นทอง แปลงขยะเป็นความรู้ จะเป็นการสร้างและ ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน ประชาชนหันมาคัดแยกขยะ หวังลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ชุมชนเมืองมีความสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม น่าอยู่และเป็นระเบียบ

หมวดหมู่ของข่าว: 
แหล่งข่าว: 
มติชนออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด