เครือข่ายพลเมืองสงขลาจี้ คสช. หยุดคุกคามนักวิชาการ

เครือข่ายพลเมืองสงขลาออกแถลงการณ์ ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการของ 6 นักวิชาการ กรณีการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร

22 พ.ย. 2558 เครือข่ายพลเมืองสงขลาออกแถลงการณ์ "ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการของ 6 นักวิชาการ กรณีการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แถลงการณ์ ยุติการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการของ 6 นักวิชาการ กรณีการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร

เครือข่ายพลเมืองสงขลาขอให้ คสช.หยุดคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหารสืบเนื่องจากการที่มีนายทหารแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแก่นักวิชาการจำนวน 6 คน ที่มีการประชุมและแถลงข่าวเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยไม่ถูกคุกคามจากฝ่ายความมั่นคง เพราะมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร และต่อมาได้มีนายทหารไปแจ้งความและมีหมายเรียกเพื่อดำเนินคดี ซึ่ง 2 ใน 6 นักวิชาการนั้นคือ อาจารย์จรูญ หยูทอง และ รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการทำงานเคียงข้างภาคประชาชนเสมอมา

เครือข่ายพลเมืองสงขลาขอแสดงความเบื่อหน่ายกับ คสช. ที่ใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างไม่เข้าเรื่อง นำอำนาจที่มีอยู่มาใช้ในการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ แทนที่จะไปทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป การปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนก็ไม่กล้า แต่กลับหนุนการพัฒนาของทุนใหญ่โดยไม่สนใจผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำก็แก้ไขด้วยวาทกรรมการปราบโกงก็อึมครึมโดยเฉพาะกรณีของอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนถึงความด้อยประสิทธิภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจและการข่มขู่คุกคามด้วยกลไกรัฐในการกดการทวงถามความจริงความถูกต้องจากประชาชนเครือข่ายพลเมืองสงขลาขอให้ คสช.ยุติการคุกคามเสรีภาพของนักวิชาการทั้ง 6 ท่านในทันที พร้อมทั้งกล่าวขอโทษต่อความผิดพลาดในการใช้กลไกรัฐแจ้งความคุกคามเสรีภาพดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

และทางเครือข่ายพลเมืองสงขลาจะดำเนินการรณรงค์ในหมู่นักศึกษาและประชาชนเพื่อรวบรวมรายชื่อและเรียกร้องให้ยุติการคุกคาม 6 นักวิชาการและขอให้มีเสรีภาพอย่างน้อยก็ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ร่วมกับเครือข่ายพลเมืองสงขลา

1.นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ
2.ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย นาคสีทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.อาจารย์ปรเมศวร์ กาแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ
5.ดร.พรไท สิริสาธิตกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6.ผศ.ดร.สุธิพร บุญมาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
7.ผศ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง มหาวิทยาลัยทักษิณ
8.อาจารย์เจษฎา ทองขาว มหาวิทยาลัยทักษิณ
9.อาจารย์ชุลีพร ทวีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10.อาจารย์สิทธิพร ศรีผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11.อาจารย์กัลวดี เรืองเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12.อาจารย์มานะ ขุนสีช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13.อาจารย์ภัทรมน กาเหย็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14.อาจารย์จารุณี คงกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15.อาจารย์ลลิดา ภคเมธาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16.อาจารย์อภิชาติ จันทร์แดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17.อาจารย์วิทยา อาภรณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18.ผศ.ดร.เมตตา กูนิง คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19.อาจารย์สุวรา แก้วนุ้ย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20.อาจารย์ตรีพิพัฒน์ บัวเนี่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21.อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23.นพ.อมร รอดคล้าย อาจารย์พิเศษสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาตใต้
24.เภสัชกรชโลม เกตุจินดา สมาคมผู้บริโภคสงขลา
25.นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการ สงขลาฟอรั่ม
26.นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย
27.นายปิยะโชติอินทรนิวาส สื่อมวลชนและนักวิชาการอิสระ
28.ผศ.ดรประภาส ปานเจี้ยง นักวิชาการ
29.ว่าที่ร.ต.พร้อมศักดิ์ จิตจำ ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน
30.นางสาวศุภวรรณ ชนะสงคราม โครงการอาหารปันรัก
31.นายณขจร จันทวงศ์ สื่อมวลชน
32.ประนอบ คงสม เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนสงขลา
33.นางณัฑฐวรรณ อิสระทะ โรงเรียนสิทธิชุมชุนเขาคูหา
34.นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ผู้ประสานงานกลุ่มด้วยใจเพื่อการเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
35.นายประสิทธิชัย หนูนวล ขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน
36.นางสาวจิราพร อาวะภาค มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
37.นายสามารถ สุขบรรจง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
38.นายนฤชา ชนะถาวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม
39.นายถนอม ขุนเพ็ชร์ สื่อมวลชนอิสระ
40.นางลัดดา จันทร์ศรี ภาคพลเมือง
41.นายกนกพลเล่าตระกูล ภาคพลเมือง
42.นางธัญกร แซ่โง้ว ภาคพลเมือง
43.นางจันทิมา ชัยบุตรดี ภาคพลเมือง
44.นายสุไลมาน หมัดยุโส๊ะ ภาคพลเมือง
45.นางสุไรด๊ะห์ โต๊ะหลี ภาคพลเมือง
46.นายเอกนิยม เดชา ภาคพลเมือง
47.นางสะฝีเย๊าะ นิยมเดชา ภาคพลเมือง
48.นางสะปิน๊ะ สังข์แก้ว ภาคพลเมือง
49.นายเจะหมัด สังข์แก้ว ภาคพลเมือง
50.นางสาวศิริรัตน์ บุญเลื่อง ภาคพลเมือง

แหล่งข่าว: 
ประชาไทออนไลน์

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด