สำรวจพบ9พันหมู่บ้านยากจนปี48

อีสานสูงสุด-จว."แม้ว"แชมป์545แห่ง

นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการจัดทำบัญชีรายชื่อหมู่บ้านยากจนในปี 2548 นี้ ได้คัดเลือกเฉพาะหมู่บ้านที่มีปัญหามาก และหมู่บ้านที่มีปัญหาปานกลาง พบว่า พื้นที่ชนบท 75 จังหวัด มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนรวมทั้งสิ้น 9,283 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 ของหมู่บ้านทั้งประเทศ จำนวน 69,067 หมู่บ้าน กระจายอยู่ใน 3,256 ตำบล และ 764 อำเภอ จาก 876 อำเภอทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหมู่บ้านยากจนอยู่มากที่สุด 3,528 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 38 ของหมู่บ้านยากจนทั้งหมด รองลงมาคือภาคเหนือจำนวน 3,525 หมู่บ้าน ภาคกลาง 1,485 หมู่บ้าน และภาคใต้ 745 หมู่บ้าน จังหวัดที่มีหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ 545 หมู่บ้าน เชียงราย 457 หมู่บ้าน บุรีรัมย์ 416 หมู่บ้าน ศรีสะเกษ 393 หมู่บ้าน ขอนแก่น 387 หมู่บ้าน นครราชสีมา 369 หมู่บ้าน อุบลราชธานี 302 หมู่บ้าน เพชรบูรณ์ 302 หมู่บ้าน ชัยภูมิ 281 หมู่บ้าน และแม่ฮ่องสอน 268 หมู่บ้าน

นายนิรันดร์กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินเพื่อกำหนดหมู่บ้านยากจนเป้าหมายว่า มี 6 กลุ่ม 30 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน น้ำดื่มน้ำใช้ ไฟฟ้า การมีที่ดินทำกิน การติดต่อสื่อสาร 2.กลุ่มการประกอบอาชีพและมีงานทำ 3.กลุ่มสุขภาพและอนามัย 4.กลุ่มความรู้และการศึกษา 5.กลุ่มความเข้มแข็งของชุมชน 6.กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 ตัวชี้วัด หมู่บ้านใดที่มีตัวชี้วัดต่ำกว่าเกณฑ์ 11-30 ข้อ จะจัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมู่บ้านล้าหลัง) ส่วนหมู่บ้านที่มีตัวชี้วัดต่ำกว่าเกณฑ์ 6-10 ข้อ จะจัดให้เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 เบื้องต้นกรมพัฒนาชุมชนจะปรับบทบาทของพัฒนากรใหม่ให้เน้นทำงานในเชิงรุก ประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ร่วมกันลงพื้นที่เคาะประตูถึงบ้าน เพื่อพูดคุย สอบถามถึงความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด