11 เครือข่ายนับหมื่นคนเรียกร้องให้หยุดการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน

เครือข่ายประชาชน 11 เครือข่ายนับหมื่นคน
เรียกร้องให้หยุดการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ?คงไม่มีคณะกรรมการชุดใดที่มองภาพรวมแล้วเราจะเสียเปรียบ มันเป็นการแลก เพราะเรื่องของการเจรจาเป็นเรื่องของการแลกผลประโยชน์อาจจะเสียตรงนี้ได้ตรงนั้น ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ดูในภาพรวม จุดไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบเราก็ต้องหาทางบรรเทา ก็ต้องคำนวณ ชั่งน้ำหนักแล้วอะไรดีก็ต้องทำ? พ.ต.ท.ทักษิณระบุ

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนทั่วประเทศ 11 เครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ แห่งประเทศไทย, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค, เครือข่ายป่าไม้-ที่ดิน 4 ภาค, สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ, เครือข่ายสลัมสี่ภาค, สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์, สมัชชาคนจน, สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ(สนนท.) และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)
ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของนายกรัฐมนตรี เพราะสิ่งที่รัฐบาลนำไปแลกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นความตาย ความเป็นอยู่ของประชาชน หากรัฐบาลจะทำแบบนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทราบว่า ใครได้ประโยชน์บ้าง และทำไมไม่เปิดเสรีบริการโทรคมนาคมทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหรือชีวิตของประชาชนแต่ประการใด

เครือข่ายประชาชนทั้ง 11 เครือข่ายขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเด็นต่อไปนี้

1.ทรัพย์สินทางปัญญา
1.1.โดยเฉพาะสิทธิบัตรยา ที่รัฐบาลไทยจะยอมขยายอายุสิทธิบัตรและยกเลิกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกินเลยข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ(WTO) และแม้แต่กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเอง
1.2.สิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตที่กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.การเปิดเสรีสินค้าเกษตร ที่จะเปิดให้สินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ที่ได้รับการอุดหนุนจนทำให้ต้นทุนมีราคาถูกเกินจริง จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาท่วมตลาดไทย ส่งผลต่อเกษตรกรรายย่อยนับแสนครอบครัว

3.การเปิดเสรีการลงทุนที่จะให้สิทธินักลงทุนสหรัฐเยี่ยงคนชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า ประปา และการลงทุนด้านการเกษตรซึ่งเป็นความมั่นคงด้านอาหารของชาติ

โดยรัฐบาลจะต้องให้หลักประกันต่อสาธารณชน ว่า จะไม่มีการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาทั้งสามประเด็นข้างต้น ไม่อย่างนั้นเครือข่ายประชาชน 11 เครือข่าย ขอยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้การเจรจายุติ

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด