จดหมายเปิดผนึกเครือข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง ประกาศต้าน FTA

จดหมายเปิดผนึก
กรณีการชุมนุมปกป้องอธิปไตยจากการทำข้อตกลง FTA

๑๐ มกราคม ๒๕๔๙

กราบเรียน พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักชาติและอธิปไตย

เครื่อข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักวิชาการสื่อสารมวลชน วุฒิสมาชิก ทนายความ ผู้พิพากษา นักกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสังคมในองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนผู้สนใจปัญหาการเมืองโดยทั่วไป เพื่อรณรงค์ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ ๒ ในรูปของเครือข่าย

พวกเรารับทราบเจตจำนงและความปรารถนาที่ดีของเพื่อน ๆ และพี่น้องประชาชนที่มารวมตัวกันจากทั่วทุกสารทิศในประเทศ ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพในการเป็นเจ้าของ และหวงแหนในอำนาจอธิปไตยของประเทศ ซึ่งกำลังถูกคุกคามและอาจถูกหยิบยื่นจากคนหยิบมือเดียวที่บริหารประเทศ

ไม่เป็นที่สงสัยเลยจากพวกเราและสังคมโดยรวมเชื่อมั่นในจิตใจที่กล้าต่อสู้ เสียสละ บากบั่น ไม่ย่อท้อของท่านต่อการประกอบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในครั้งนี้ โดยเฉพาะการปลุกเพื่อนไทยให้ตื่นขึ้นมาร่วมทวงสิทธิ และปกป้องประเทศไทยให้รอดพ้นจากการไล่กวดทางเศรษฐกิจจากการสบคบกับคนไทยบางคน ที่ใช้โอกาสนี้ฉ้อฉลเข้ามาสวมสิทธิแสวงหาผลประโยชน์จากอานิสงค์ของพันธกรณีที่ถูกสร้างขึ้นจากการเจรจาทำข้อตกลงเอฟทีเอ อันจะนำไปสู่การแปรรูปประเทศไทยและนำคนไทยให้ตกเป็นเชลยศึกทางเศรษฐกิจในปลายทาง

เราขอประนามแผนการอันชั่วร้ายของบุคคลที่สมคบคิดคดกับต่างชาติในครั้งนี้ และจะเข้าร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับพี่น้องประชาชนผู้รักชาติทุกท่าน เพื่อนำอธิปไตยกลับคืนสู่อ้อมอกคนไทยและลูกกหลานไทยในทุกวิถีทาง

พวกเราขอประกาศว่าจะทำและเข้าร่วมกับทุกฝ่ายโดยสันติวิธี เพื่อทำลายการร่วมกินโต๊ะประเทศไทยของบุคคล คณะ หรือกลุ่มใด ๆ ก็ตาม ด้วยหนทางที่จะนำหลักประกันสูงสุดในระยะยาวมาถึงเราและลูกหลานของเรา โดยการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ ๒ ให้ได้ ในโอกาสนี้พวกเราขอสนับสนุนการชุมนุมของพ่อแม่พี่น้องที่เชียงใหม่ กรุงเทพ ฯ หรือในที่อื่น ๆ และขอสนับสนุนข้อเรียกร้องในทุกข้อของท่าน โดยเฉพาะความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินที่ต้องหยุดยั้งการเจรจาและลงนามในข้อตกลงเอฟทีเอไทย-สหรัฐ ที่นำความเสียเปรียบมาสู่ประเทศไทยอย่างกว้างขวางยาวนาน

ขอให้การต่อสู้ของท่านได้รับการต้อนรับและแรงใจจากประชาชนไทยทุกคนตลอดจนบรรลุผลสำเร็จตามที่ปรารถนาจงทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

เครือข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง
อ. เจริญ คัมภีรภาพ, ดร.บรรเจิด สิงคเนติ, ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, อ. คมสัน โพธิคง, ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม, รศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์, อ.ชัชวาล ปุญปัน, ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล, อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล, อ.สุชาดา จักรพิสุทธิ์(แม่นยำ), อ. วัลลภ แม่นยำ, ผศ. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวานิช, รศ.สายชล สัตยานุกรักษ์, รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, รศ. วารุณี ภูริสินสิทธิ์. ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์, อ. อำพล วงศ์จำรัส, อ. ปรานี วงศ์จำรัส อ. ชาญกิจ คันฉ่อง, อ.นัทมน คงเจริญ, อ.พิกุล อิทธิหิรัญพงศ์, อรณิชา ตั้งนโม, คมเนตร เชษฐพัฒนวานิช, พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, ภัควดี วีระภาสพงษ์

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด