หนุนชาวบ้านร่วมทำอีไอเอ

แก้กฎหมายให้สิทธิปกป้องสิ่งแวดล้อม

นายไพโรจน์ พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า จากการศึกษาทบทวนข้อมูลและข้อกฎหมายในกระบวนจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รายงานการศึกษาพบว่า หลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1.สิทธิการกำหนดเจตจำนงของตนเอง 2.สิทธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 3.สิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 4.สิทธิในสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 ให้การรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวแล้ว แต่ยังพบปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่มาก

"รายงานการศึกษาชี้ว่าปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือ กฎหมายในปัจจุบันไม่มีการรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในการตัดสินใจกำหนดหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิการมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังขาดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ การรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของชาวบ้าน หรือความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิ ทั้งนี้ ในการศึกษาได้เสนอให้จัดทำกฎหมายว่าด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน" นายไพโรจน์กล่าว

เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวควรชี้ให้เห็นชัดเจนถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนและชุมชน กำหนดผู้มีสิทธิมีส่วนร่วมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนและครอบคลุม มีส่วนร่วมตัดสินใจในการกำหนดหลักเกณฑ์ และตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ และการถอดถอนกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้เกิดมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน และแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการรวมตัวของชุมชน

หมวดหมู่ของข่าว: 

เนื้อหาข่าวเป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด