UPOV

24 February 2019
23 ก.พ.2562 ผู้สื่อข่าวได้เอกสารซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าเป็นเอกสารที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำให้ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความสำคัญของเอกสารฉบับนี้กับ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ FTA Watch โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล...
30 October 2015
แถลงการณ์กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ความตกลง TPP สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง การตัดสินใจเข้าร่วมต้องผ่านการตัดสินใจโดยประชาชนส่วนใหญ่ ตามที่มีกระแสเรียกร้องจากภาคธุรกิจบางส่วนให้ประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (TPP)...
22 October 2015
การเข้าร่วมใน “ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก” (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership – TPP) ซึ่งมีประเทศต่างๆ 12 ประเทศเข้าร่วม โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำนั้น จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย ประชาชนส่วนใหญ่ และต่อทรัพยากรชีวภาพของประเทศ มากกว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนไทยจะได้รับ...
26 February 2013
<p>หากประเทศไทยยอมรับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เพื่อให้เป็นไปตามสนธิสัญญายุปอพ 1991 (UPOV1991) <span>การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อเกษตรกร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความมั่นคงทางอาหาร...
Subscribe to UPOV