ASEAN - JAPAN

5 October 2008
เอฟทีเอ ว็อทช์ แถลงข่าวระบุความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ยังคงเปิดช่องให้ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นที่ทิ้งขยะพิษ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ เอฟทีเอ ว็อทช์ ได้แถลงข่าวตั้งข้อสังเกตถึงความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันจันทร์ที่ 6...
Subscribe to ASEAN - JAPAN