trip+

12 November 2014
ให้ พณ.ไปทำรายงานวิจัยผลกระทบอย่างเจาะลึกทุกภาคส่วน และจัดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 1. นี่เป็นการแก้กฎหมายล่วงหน้าก่อนทำเอฟทีเอ และความตกลงมาดริดซึ่งจะทำให้ไทยเสียอำนาจต่อรอง เพราะยอมไปทั้งหมดแล้ว ทั้งที่ไม่มีการทำวิจัยศึกษาผลกระทบอย่างเจาะลึก และไม่มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน 2....
8 September 2014
(กรุงเทพฯ/7 ก.ย.57) ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่าง พรบ.ศุลกากร (ฉบับที่...) พ.ศ...โดยอ้างว่าเพื่อทำหลักเกณฑ์ศุลกากรการนำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำออกนอกราชอาณาจักรให้เป็นตามมาตรฐานสากลนั้น เอฟทีเอ ว็อทช์ ระบุว่า มีความพยายามสอดไส้ให้เกิดการจับยึดยาชื่อสามัญ...
27 January 2009
เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมไทย ประกอบไปด้วย เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, ชมรมเพื่อนโรคไต, เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง, เครือข่ายงดเหล้า, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, มูลนิธิเภสัชชนบท, มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิด้านเอดส์, คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์,...
Subscribe to trip+